Превенция срещу пожарите

STRСпазването на точни правила и изисквания ще осигурят пожарната безопасност в община Стралджа. За опасен се приема периодът от началото на април до края на октомври, време през което по заповед на кмета Митко Андонов в общината се предприемат всички необходими предпазни действия. Запазва се забраната за палене на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние не по-малко от 100 м. от границите на горските и земеделските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места/ контейнери за смет и сметища/. Предстои провеждането на инструктивни съвещания с кметове и км.наместници, изготвяне на графици за инструктажи с участието на съответните ръководители и участници в прибирането и съхраняването на реколтата. Задължителни ще бъдат проверките по техническата изправност и пожарна безопасност на земеделската техника. На дневен ред са и действията в населените места по обезопасяване на сметища, поставяне на предупредителни табели и забранителни знаци покрай посевите, осигуряване на противопожарни уреди и съоръжения на зърноплощадките, фуражните площадки, сеновали и депа по кметствата. Много важно е всички да спазват  изискването за пожарна безопасност  при преминаване в горските територии!

Заповедта  изрично   забранява изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи!

Контролът по изпълнението на заповедта, която е изпратена до кметове и км.наместници, РУ”Полиция”, РС ПБЗН, ВиК, земеделските кооперации, сдружението на ловците и риболовците, Електроразпределение, Булгартрансгаз и Компресорна станция,  ще осъществява лично кметът Митко Андонов.

About the Author :