Празник на факултет “Техника и технологии” и 55 години висше образование в Ямбол

IMG_8467Празникът на факултет “Техника и технологии”-Ямбол, който е на 11 май – ден на Светите братя Кирил и Методий, и 55 години висше образование в Ямбол тържествено бяха чествани днес, 10 май 2019 г. във факултета. Гости бяха: проф. д-р на химическите науки Веселина Гаджева, заместник-ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет-Стара Загора, Христо Колев – заместник-областен управител на област Ямбол, Илияна Бицова – заместник-кмет на община Ямбол, проф. д-р на техническите науки Георги Тасев – доктор хонорис кауза, доц. д-р Стефан Рибарски -помощник-ректор на Тракийски университет, директори на професионални гимназии в Ямбол, представители на фирми и др.

IMG_8481Доц. д-р Нели Георгиева, декан на факултет “Техника и технологии”, произнесе слово по случай празника на факултета. Тя направи кратка ретроспекция на развитието на учебното заведение през годините. Факултет “Техника и технологии” е продължител на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт.

Учителският институт е създаден през 1964 г.  с една единствена специалност – “механизация на селското стопанство”, която съществува и досега. Временно изпълняващ длъжността директор е Димитър Стоянов, а институтът се е помещавал в сградата на сегашната Професионална гимназия по земеделие. През 1972 г. Градски съвет-Ямбол предоставя площадка от 20 дка за изграждане на собствена база за практическо обучение и студентско общежитие за нуждите на учебното заведение.

IMG_8475През 1973 г. институтът е преименуван в Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учителите по практика. През 1974 г. се открива нова специалност – “експлоатация на автомобила”, а след две години и специалност “технология на шивашкото производство”. Разкрива се и форма на задочно обучение. През 1983 г. е предоставена и новострояща се сграда на института, приспособена за лабораторно упражнение за целите на висшето образование. Започва изграждане на учебно-производствена база, второ студентско общежитие и студентски стол. През 1984 г. институтът разполага с нова сграда – тази, със студентско общежитие. През 1989 г. той е преобразуван в Полувисш институт към ВТУ “Ангел Кънчев”-Русе.

През 1997 г. се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийския университет с дейност – подготовка на технически кадри и учители с образователно-квалификационна степен “специалист” по 7 специалности.

IMG_8476През 2011 г. е преобразуван във Факултет “Техника и технологии” в структурата на Тракийски университет. Акредитирани са в ОКС “Бакалавър” 4 професионални направления и 6 специалности с направление машинно инженерство със специалностите “автотранспортна и земеделска техника” и “дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия”; направление електротехника, електроника и автоматика със специалностите “автоматика и управляваща техника” и “електротехника” с направление енергетика, специалност “топло- и газоснабдяване” и в направление хранителни технологии – специалност “технология на храните”. Получените високи оценки от акредитацията дават възможност да се организират за първи път обучение в ОКС магистър по 4 направления и 6 специалности – “автотранспортна и земеделска техника”, “дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, “автоматика и информационно управляваща техника”, “електротехника”, “топло- и газоснабдяване”, “безопасност на храните”. През 2016 г. бяха акредитирани и първите докторски програми във факултета.

В момента във Факултет “Техника и технологии”-Ямбол се обучават над 700 студенти в ОКС “бакалавър” – редовна и задочна форма и над 100 студенти в ОКС “магистър”. Студентите се обучават в 7 бакалавърски програми в 4-те професионални направления, магистърските програми са 16 в 4 професионални направления. През изминалата 2018 г. факултетът премина успешна акредитация и са получени много високи оценки. През 2016 г. факултетът акредитира докторски програми в три IMG_8482професионални направления, в които в момента се обучават 10 докторанти, а трима вече са приключили обучението си.

Проф. Веселина Гаджева, зам.-ректор на Тракийски университет-Стара Загора, прочете поздравителен адрес от ректора на университета проф. Иван Въшин. През тези години бяхме поставени пред международни измерения и от нас се искаше не да се сравняваме с 50 университета в България, но на европейско и международно ниво да измерваме нашата преподавателска и научна дейност, отбеляза тя. В тази трудна конкуренция ние  – Тракийски университет, заехме достойното 7-мо място между 50 университета в България, а направление “технически науки” беше на IMG_8484престижно предно, в първата десятка място, подчерта проф. Гаджева,  за което бе отправена благодарност към всички преподаватели и студенти.

Поздрави отправиха и други официални лица.

Денят продължи с награждаване на победителите от състезанията и конкурсите, откриване на научната конференция за студенти и млади учени с международно участие и заседания по секции. Преди това имаше изложба-конкурс “Празнична трапеза”. Вечерта от 19 часа е организиран Бал на младия учен.

 

 

About the Author :