По-модерна и по-прозрачна администрация в община “Тунджа”

SDC12228На 3 август 2015 г. от 11,30 часа в залата на Община „Тунджа” се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Участие в конференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, Нели Славова – председател на общинския съвет, заместник-кметовете на общината Ели Василева, Пенчо Пенев и Станчо Ставрев, кметове и кметски наместници от общината, общински служители и медии.

SDC12221В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че успешното приключване на обученията по проекта и по-нататъшното прилагане на придобитите нови знанията в отговорната работа на администрацията, са допринесли за ангажираща мотивация и стремеж към подобряване комуникацията на общинските служители с всички потребители и контрагенти на общината.

„Говорете на хората какво сте научили по време на обученията. Представете добрите практики и обсъждайте възможностите за подобряване на работата си, за да бъдем наистина обърнати с „Лице към хората”. Хората това искат от нас.” – с тези думи кметът Георгиев приключи своето обръщение към екипа и участниците в пресконференцията.

SDC12222Ръководителят на проекта Андон Кръстев – секретар на общината, представи изпълнените проектни дейности в съответствие с основните и специфични цели на Оперативна програма „Административен капацитет” и на настоящия проект.

Презентацията запозна участниците с постигнатите резултати по проекта. Изпълнените дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнението на задължителното условие на Управляващия орган на ОПАК, дванадесет служители от общинската администрация са обучени по теми от Каталога на Института по публична администрация по въпроси, отнасящи се до електронно управление и електронни услуги в общинската дейност, надзора за законност върху дейността и актовете на общинската администрация и прилагане на Гражданския процесуален кодекс(за неюристи).

При реализацията на трите изнесени обучения по ключови компетентности, участие вземат общо сто двадесет и пет служители от общинската администрация, кметове и кметски наместници. Служителите от целевите групи имат възможност да повишат своята квалификация и да придобият нови знания по практическо прилагане на Семейния кодекс, Закона за гражданската регистрация, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за наследството, както и със законовите изисквания при изготвяне на индивидуални и нормативни административни актове.

В надграждащото обучение „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” са включени 50 служители, които  усъвършенстваха своите умения за работа с текстообработващи програми и специализирания софтуер по документооборота на общината.

Отчитайки индикаторите за изпълнение, екипът на проекта представи положителни стойности на основните отчитани позиции, което неминуемо определя и правилното изпълнение на всички заложени дейности.

Проектът „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” е с първоначална стойност 119 161,87 лв. и със срок на изпълнение дванадесет месеца.

About the Author :