По-малко нощувки през ноември

През ноември 2014 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 399, а на леглата – 705. В сравнение с ноември 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.0%, а на леглата в тях намалява с 5.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2014 г., е 5.7 хил., или с 36.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2014 г. намаляват с 16.0% в сравнение със съответния месец на 2013 г. и достигат 1.5 хиляди. Те са реализирали средно по 3.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 387, а пренощувалите българи – 1.1 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.9 нощувки, а българските – средно по 3.1 нощувки.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване в област Ямбол от чужденци е Турция – с 10.6%, следват Германия – с 9.6%, Португалия и Румъния – по 8.4%, Япония – със 7.4%, Естония – със 7.1% и Латвия – с 6.0%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2014 г. е 27.8% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 12.2 процентни пункта (фиг.1).

Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

1

Приходите от нощувки през ноември 2014 г. в областта достигат 201.4 хил. лв., или с 29.1% по-малко в сравнение с ноември 2013 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани – с 47.5%, докато от чужди граждани те се увеличават с 31.0% (фиг. 2).

Фиг.2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

2

About the Author :