По-малко дълготрайни материални активи през 2016 г.

7b4d3e0822245fd8504b0cf323f284aeaf88599aПрез 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 164.0 млн. лeва и в сравнение с предходната година намаляват с 38.9%, показват окончателните данни на ямболския отдел “Статистически изследвания” към Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 51.5 млн. лева, или 31.4% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2015 г. разходите за придобиване на ДМА в сектора намаляват с 39.2%. В промишления сектор инвестициите за ДМА са на стойност 46.8 млн. лева, или 28.5% от общия обем. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ през 2016 г. са направени инвестиции за 27.2 млн. лева, като спрямо предходната година се отчита спад от 31.8%, а относителният им дял нараства с 1.7 пункта.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2016 г. по видове. С най-голям относителен дял са направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура – 33.2%, като спрямо 2015 г. делът им нараства с 4.1 пункта, както и на разходите за транспортни средства – с 4.6, други разходи  – с 2.7, и на земя – с 1.4 пункта. Намаление на относителния дял се наблюдава единствено на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 12.8 пункта.

 

 

About the Author :