По данни на НСИ 44.7% повече лица са пренощували през април в област Ямбол в сравнение със същия месец миналата година

 

Ямбол, 24.06.2022 г.

През месец април 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 384, а на леглата – 690. В сравнение с април 2021 г. общия брой на местата за настаняване се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – със 7.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г., е 3 134, или с 61.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2022 г. се увеличават с 44.7% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достигат 1 243. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите българи са 1 061, а пренощувалите чужденци са 182. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.8 нощувки, а българските – средно по 2.5 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол са: Румъния – 18.5%, Унгария – 13.4%, Чешка република – 10.5% и Нидерландия – 8.9%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2022 г. е 15.1% (фиг. 1).

Приходите от нощувки през април 2022 г. в областта достигат 159.1 хил. лв., или с 82.1% повече в сравнение с април 2021 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 92.7%, така и в приходите от чужди граждани – с 47.4% (фиг. 2).

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

 

Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

 

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

 

 

About the Author :