По данни на НСИ област Ямбол е на двадесето място по брой на заетите лица в страната

 

Ямбол, 04.07.2022 г.

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.0 хил., като 27.3 хил. са мъже и 19.8 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие общият брой на заетите лица намалява с 0.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 г. е 48.8% (при 52.7% за страната), съответно 58.4% за мъжете и 39.8% за жените.

По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесето място в страната, след област Кюстендил и преди област Габрово, а по коефициент на заетост – на 15-то място, след област Бургас и преди област Кюстендил.

През първото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 43.1 хил., като 24.8 хил. от тях са мъже, а 18.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 5.3% спрямо предходното тримесечие.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.9%, съответно 70.2% за мъжете и 55.1% за жените. В сравнение с предходното тримесечие този коефициент намалява с 2.8 процентни пункта, при мъжете – с 0.3 процентни пункта, а при жените – с 5.6 процентни пункта.

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други причини.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2022 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2021 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация за наблюдението на работната сила може да се намери на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :

104 Comments to “По данни на НСИ област Ямбол е на двадесето място по брой на заетите лица в страната”

Leave a reply