Данни на НСИ за приключилите дела за извършени престъпления в област Ямбол за 2021 година

Ямбол, 25.07.2022 г.

През 2021 г. в област Ямбол са приключили делата за 1 007 извършени престъпления. Делата за 371 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 498 – с условно осъждане, за 19 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване, а за 108 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 869 извършени престъпления.

През 2021 г. в област Ямбол обвиняеми са били 1 016 лица, от които:

 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 363 лица, или 35.7% от

общия брой на обвиняемите;

 • условно осъдени са 512 лица (50.4%);
 • освободени от наказателна отговорност са 110 лица (10.8%);
 • оправдани са 21 обвиняеми лица (2.1%);
 • прекратени са делата на 10 лица (1.0%). 

   

  Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2021 г. е 875.

   

  Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

  В структурата на осъдените лица през 2021 г. по видове престъпления  най-голям е броят са осъдените за общоопасни престъпления[1] – 305 лица, или 34.9% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции[2] – 231 лица (26.4%). От тях за незаконно преминаване през границата на страната (чл. 279 от НК) са осъдени 216 лица. Осъдени за престъпления против собствеността[3] – са 225 лица, или 25.7%.

  Наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 688 души (78.6%) от общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2021 г. в област Ямбол. От тях 469 лица (53.6% от лишените от свобода) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 135 лица (15.4%), с „глоба” са наказани 40 лица (4.6%), а с „обществено порицание“ 12 лица (1.4%).

  Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

  • Осъдените мъже са 811 (92.7%), а осъдените жени – 64 (7.3%);
  • Най-голям е броят на осъдените от възрастовата група 18 – 24 години – 274 лица, или 31.3% от общия брой на осъдените;
  • Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 61, или 7.0% от всички осъдени.

  [1] Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други.

  [2] Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието и подкуп.

  [3] Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие.

  Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

  Обект на наблюдение е дейността на районните, окръжните, военните съдилища и на Специализирания наказателен съд по наказателните дела от общ, частен и административен характер.

  Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

  В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

  В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

  В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

  В броя на престъпленията, завършили с осъждане се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

  Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

  Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.

  Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.

  Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

  Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

  Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник – Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

  Повече информация и данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност“.

   

  [1] Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други.

  [1] Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието и подкуп.

  [1] Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие.

  НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

  Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :

Leave a reply