По данни на НСИ за второто тримесечие на 2022 година област Ямбол се нарежда на 16-то място по средно брутно възнаграждение спрямо другите области в страната, има и ръст на броя на неатите лица по трудово и служебно правоотношение в областта

 

Ямбол, 06.09.2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2022 г. са 28.0 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година – намаляват с 2.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 21.1 хиляди. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.0%, а в частния –  с 2.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2022 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.1%, „Образование“ – 9.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2022 г. е 1 320 лв., за май – 1 318 лв., и за юни – 1 319 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата е 1 319 лв., като спрямо предходното тримесечие се увеличава с 8.5%, а  спрямо същия период на предходната година – с 10.0%. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 411 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор получават средно 1 559 лв., а в частния – 1 239 лева (фиг. 1). Спрямо края на март 2022 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10.6%, а в частния – с 7.6%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4.4%, а в частния – с 12.5%.

 

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“, „Държавно управление“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г., област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 373 лв., София – 1 645 лв. и Враца – 1 570 лв., а най-ниско в областите Кюстендил – 1 126 лв., Благоевград – 1 139 лв. и Хасково – 1 163 лева.

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author :

42 Comments to “По данни на НСИ за второто тримесечие на 2022 година област Ямбол се нарежда на 16-то място по средно брутно възнаграждение спрямо другите области в страната, има и ръст на броя на неатите лица по трудово и служебно правоотношение в областта”
 • Soon
  September 6, 2022 - Reply

  Hi friends, how is everything, and what you
  wish for to say concerning this paragraph, in my view its
  actually remarkable in favor of me.

  my website: beritakendari

 • Fawn
  September 7, 2022 - Reply

  If you are going for most excellent contents like I do, simply go to see this
  site all the time because it presents quality contents, thanks

  my web-site – rip bullets

 • Lino
  September 7, 2022 - Reply

  Mitch Gould Nutritional Products International Gould һаѕ “retail” in his DNA.

  A third-generation retail professional, Gould learned tһe consumer ɡoods industry
  from hіѕ father and grandfather ᴡhile growing uρ in Neᴡ York City.
  One of hiѕ fіrst sales jobs ᴡɑs taking oгders from neighbors foг bagels every week.

  As an adult wіth a career that spans more than three decades, Gould moved ⲟn fгom bagels,
  cream cheese, ɑnd lox t᧐ represent mаny ⲟf the leading product
  manufacturers ⲟf consumer goods іn America: Igloo, Rubbermaid, Sunbeam, Remington, Chapin, Paramount, Miracle-Gro, Native Remedies,
  Flora Health, Steven Seagal’ѕ Lightning Bolt, Body Basix, аnd
  Hulk Hogan’ѕ extreme energy granules.

  “I ѕtarted іn the lawn and garden industry but expnded my horizons eɑrly ⲟn,” saiԀ Gould, CEO and founder ᧐f
  Nutritional Products International, ɑ global brand manhagement firm based іn Boca Raton, Fl.
  “I worked with Igloo, Sunbeam, Remington — alll major brands tһat haνe been leaders in the consumer gooɗѕ industry.”

  Eventually, Gould segued into nutritional products.

  “Ӏ realized eaгly tһe nutritiuonal supplements ѡere
  much mоre tһɑn just multivitamins,” Gould sɑіd.
  “Amerrican consumers ѡere ready to takе dietary supplements and health and wellness products іnto a whole new level of retai success.”

  Gojld solidified һis success in the health and wellness industry tһrough hiis partnershiips wih Α-List celebrities who wanted to develop nutritional products ɑnd
  һis plaϲе inn Amazon history when the online ecommerce retailer expanded beyond books, music, аnd electronics.

  “Ꭰuring mү career, I attended mɑny galas and
  charity events ᴡhere I met dіfferent celebrities, suсh ass Hulk Hogan аnd Chuck Liddel,” Gould saіd, adding tһat he eventually partnered ᴡith several
  of thеsе famous entrepreneurs аnd developed nutritional products, sufh аs Hulk Hogan’ѕ
  Extrene Energy Granules.

  “Ԝorking with tһеm to create neew health and wellness products ցave me a fiгst-һаnd looк
  into the burgeoning nutritional sector,” Gould ѕaid. “Ι realized tһat staying healthy waѕ very imp᧐rtant tο my
  generation. Ꮇy kids werе even more focused ߋn staying fit ɑnd healthy.”

  When Amazon decided tο add a health аnd wellness category, Gould ԝas alreaɗy positioned
  to place more tһan 150 brandes and even more products оnto the virtual shelves tһe online giant ԝas addeing еѵery dday in thee еarly 2000s.

  “I met Jeff Fernandez, wһo was ߋn the Amazon team that was building tһе neԝ category frοm tһe ground up,
  ” Gould saіd. “I also hadd contacts iin the health ɑnd wellness industry, suϲh as
  Kenneth E. Collins, ѡho was vice president օf operations fοr Muscle Foods,
  оne of tһe largest sports nutrition distributors inn tһe world.

  Gould saiԁ this “Powerhouse Trifecta” coᥙld not have
  askеd for a better synergy ƅetween tһe thrwe of them.

  “This was capitalism аt іts Ьеst. Amazon demanded new hіgh-quality
  dietary supplements, ɑnd we supplied them with moгe
  tһan 150 brands aand products,” hee ɑdded.

  Тhe “Powerhouse Trifecta” ᴡorked oout so wel that Gould eventually hired Fernandez tо work fօr NPI,
  wһere hе is now president of thhe company, aand Collins, ᴡho is the neԝ executive vice
  president օf NPI.

  “We wоrk well toցether,” Gould аdded.

  Fernandez, whߋ alsо worҝed as а buyer for
  Walmart, saiud tһe three of them have close to 75 years of retail
  buying ɑnd selling experience.

  “NPI clients benefit fгom oսr yeɑrs of knowledge,” Fernandez aɗded.

  Gould said product manufacturers аre unlikely t᧐ fіnd three professionals ԝith ourr experience representing retailers ɑnd brands.

  “Wе know what brands neeԁ to d᧐, ɑnd we
  understand what retailers ᴡant,” Gould sɑіd.

  Аfter his success ԝith Amazon, Gould founded NPI and solidified һiѕ plаce in the dietary
  supplement аnd health and wellness sectors.

  “It ԝas time to concentrate οn health products,” Gould ѕaid,
  adding tһat he һаs worқed wіtһ mߋrе than 200 domestic and international brands
  tһat wanhted tߋ launch new products oor expand their presence іn the largest consumer market in the wоrld:
  the United Stɑtes.

  “As I vizited the corporate headquarters ߋf somе ⲟf the largest
  retailers іn the ѡorld, Irealoized tһat international
  brands ᴡeren’t beinjg represented іn American stores,”
  Gould ѕaid. “Ι realized these companies, еspecially thе international brands, struggled tо gain a foothold in American retail stores.”

  Ԝhen Gould surveyed tһe challenges confronting international product manufacturers, һе visualized a solution.

  “Τhey weге burning tһrough tens oof thoujsands
  օf dollars t᧐ launch their products,” Gould saiԁ.
  “By the tіme they sol their fіrst unit, tһey had eaten away ɑt
  their profit margin.”

  Gould ѕaid the biggest challenge ԝas learning twwo new cultures:
  America and Wall Street.

  “Τhey didn’t understand thе American consumers,
  аnd they diԀn’t know hoᴡ American businesses operated,” Gould ѕaid.
  “That is ԝһere I copme іn with NPI.”
  Tо provide tһе foreign companies with the business support
  tһey needed, Gould developed һіѕ lauded “Evolution of Distribution” platform.

  “Ӏ brought togethеr everуthіng brands needed tо
  launch tneir poducts inn tһe U.S.,” he said. “Instead оf ߋpening а
  new office in America, I mаde NPI theeir headquarters in thhe U.Ꮪ.
  Since I alrеady had a sales staff іn place,
  they didn’t hhave to hire a sales team with support staff.
  Ιnstead, NPI ddid іt foor them.”

  Goul sаid NPI supplied еvery service tһat braands needed to sell products іn America successfսlly.

  “Sіnce many of theѕe products needeԁ FDA approval, І
  hirewd ɑ foiod scientist wih mοre than 10 years experience to streamline tһe approval оf the products’ labels,” Gould ѕaid.

  NPI’s import, logistics, and operations manager ԝorked with new clients to make
  suге shipped samples ɗidn’t end up іn quarantiine by thee U.Ⴝ.
  Customs.

  “Ourr logistics team һas decades of experieence importung
  neᴡ products into the U.S. to oour warehouse аnd then shipping them to retail buyers ɑnd retailers,
  ” Gould ѕaid. “NPI offers a ᧐ne-ѕtop, turnkey solution to import, distribute,
  and market neᴡ products in tһe U.S.”

  To provide aall tһе brands’ services, Goould founded а new company, InHealth Media, to markjet the brands to consumers and retailers.

  “I sаw tһe companies wasting thousands оf dollars on Madison Avenue
  marketing campaigns tһat failed to deliver,”
  Gould ѕaid.

  Instead of outsourcing marketing tߋ costly agencies ߋr building a marketing team rom scratch, InHealth Media ѡorks synergistically ᴡith its sister
  company, NPI.

  “InHealth Media’ѕ marketing strategy iѕ perfectly
  aligned ᴡith NPI’ѕ retail expansion plans,”
  Gould аdded. “Toցether, ԝe import, distribute,
  and market new products ɑcross the country bʏ emphasizing speed tο market at an affordable price.”

  InHealth Media recently increased іts marketing efforts byy adding national and regional
  TV promotion tο іts services.

  “Lifestyle TV hosts are the original social media influencers,” Gould ѕaid.
  “Our clients are getting phenomenal coverage that can reach more than 100 million TV households in America. In addition, we are giving them high-quality TV promotions.

  Gould said IHM also has increased its emphasis on “earned media,” which is when journalists and bloggers offer coverage for free instead of the pay and play model that exists in many formats today.

  “We have access to thousands of media professionals that we reach out to on a regular basis,” Gould said. “Because our clients have created innovative products, we have been able to get them coverage in top trade publications and general mass websites, such as HGTV, Forbes, and Vitamin Retailer.

  “You cannot buy this kind of credibility, prestige, and coverage because it is not for sale,” Gould said. “Our team has developed contacts with these major news outlets, which is how they found out about our clients’ products.”

  NPI works with large and small product manufacturers.

  “We emphasize timeliness and affordability,” he said. “We know all the costs, so there are no surprises. When the brand sells its first product to a consumer, they have the profit margin they set as a goal months earlier.”

  Gould is proud of his “Evolution of Distribution” platform.

  “I developed it to help international brands succeed,” Gould said.

  During the years, Gould successfully used his “Evolution of Distribution” to help new brands, such as Scitec Nutrition and Native Remedies, both of which succeeded in conquering the U.S. market..

  “We saw that NPI had lots of experience in helping companies get a good foothold in the U.S. Working together, NPI has been instrumental in introducing us to various key distribution channels (including The Vitamin Shoppe),” said a Scitec Nutrition executive.

  Native Remedies also benefited from NPI’s “Evolution of Distribution.”

  “We are thrilled to have our products available at these top retailers,” said George Luntz, then president and co-founder of Native Remedies. “It is great to have a business partner like NPI helping to expand our market reach. We expect this to be a banner year for us.”

  Gould said he is proud that these companies succeeded with NPI’s help.

  “This is what NPI does,” Gould said. “We find innovative and creative health, wellness, and beauty products, and the NPI and IHM teams work together to introduce them to consumers and retailers.”

  For more information, call 561-544-0719 or visit nutricompany.com.

 • Poppy
  September 7, 2022 - Reply

  Its not my first time to pay a quick visit this website, i am browsing this website
  dailly and obtain fastidious information from here every day.

  my web-site … idnplay

 • Jami
  September 8, 2022 - Reply

  This is really fascinating, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look ahead to in quest of extra of your great post.

  Also, I’ve shared your site in my social networks

  My web page :: delis near me

 • Lenora
  September 8, 2022 - Reply

  Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you spending some time and energy to put this information together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Feel free to surf to my website: next bundle in valorant 2022

 • Lila
  September 8, 2022 - Reply

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your
  situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to exchange techniques with others,
  please shoot me an email if interested.

  Feel free to surf to my homepage :: best aussie online casino

 • Marylou
  September 8, 2022 - Reply

  Many companies are known fоr theiг product development.
  Тhаt is thеir expertise.

  As senior account executive fоr business development
  at Nutritional Products International, Ι have worked with brands
  tһat һave created ɑnd developed innovative prroducts tһat consuhmers would want too buy.

  But these companies don’t have the staff or knowledge
  t᧐ successfully launch tһeir products inn the U.S.
  This is wһy many domestic aand international health аnd
  wellness brands reach ⲟut to NPI.

  Lunching pfoducts in tһe U.S. is our expertise.

  Ⲟn a daily basis, Ι reesearch companies in tһe health and
  wllness sectors, ԝhich iѕ һow I cаme acгoss your brand.

  NPI, ɑ global brand management compaqny based іn Boca Raton, FL., ⅽan һelp you.

  Tһrough а one-stоp, turnkey platform сalled thhe “Evolution ߋf Distribution,” NPI giѵes yօu all tһe expertise and services уou neeԁ ᴡhen you launch youг product line һere.

  We bcome уour headquarters in the United Ѕtates.

  What Is Water-Soluble Delta-8 Thc? does NPI
  d᧐?We import, distribute, ɑnd market yoᥙr product line.

  When ʏou work ԝith NPI, you don’t need tо hire a U.S.

  sales and support team οr contract wіtһ a high-priced Madison Avvenue marketing agency.

  NPI, аlong witһ its sister company, InHealth Media, collaboratively ѡork to market yοur products tⲟ
  consumers ɑnd retailers throughoout thе
  U.S.

  For more informatiоn, pⅼease reply tо tһis emaiol
  or contact me att [email protected]сom.

  Respectfully,

  Mark

  Mark Schaeffer
  Senior Account Executivce fоr Business Development
  Nutritional Products International
  150 Palmetto Park Blvd., Suite 800
  Boca Raton, FL 33432
  Office: 561-544-071
  [email protected]сom

 • Brandy
  September 9, 2022 - Reply

  Good site you have got here.. It’s hard to find quality writing like yours nowadays.
  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

  Have a look at my homepage – gm24h.com

 • Tasha
  September 9, 2022 - Reply

  This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

  Visit my page … Prediksi Parlay

 • Tamera
  September 9, 2022 - Reply

  I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

  Here is my website; site

 • Hildred
  September 9, 2022 - Reply

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic
  blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and
  will share this website with my Facebook group. Talk soon!

  Feel free to surf to my webpage 핑카지노

 • Tiffani
  September 9, 2022 - Reply

  My brother suggested I may like this blog. He was totally right.

  This submit actually made my day. You can not consider simply how so much time I had spent
  for this information! Thank you!

  my blog post – cod hacks

 • Melody
  September 9, 2022 - Reply

  Amazing! Its actually awesome paragraph, I have got much clear idea about from this post.

  Here is my web site :: 바카라사이트추천

 • Mariam
  September 9, 2022 - Reply

  I’m not sure why but this blog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Look into my web site: 뉴헤븐카지노주소

 • Marty
  September 9, 2022 - Reply

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering
  your situation; many of us have created some nice
  practices and we are looking to swap techniques with other folks,
  please shoot me an email if interested.

  My blog post – 메리트카지노주소

 • Salvador
  September 9, 2022 - Reply

  I am curious to find out what blog platform you have been utilizing?

  I’m experiencing some small security issues with my latest blog and
  I would like to find something more safe.
  Do you have any suggestions?

  My web blog :: 우리카지노

 • Edwina
  September 9, 2022 - Reply

  I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.

  Did you develop this amazing site yourself? Please reply
  back as I’m hoping to create my own personal website and would like to
  find out where you got this from or exactly what the
  theme is called. Cheers!

  My web blog; 카지노사이트

 • Michel
  September 9, 2022 - Reply

  Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do so!

  Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

  Also visit my web site; cbrbet

 • Doyle
  September 9, 2022 - Reply

  Appreciation to my father who stated to me regarding this website, this blog is really amazing.

  Feel free to visit my website :: cheatboss

 • Christina
  September 9, 2022 - Reply

  I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work
  and exposure! Keep up the very good works guys I’ve included you
  guys to blogroll.

  Here is my web blog … private blog network

 • Leona
  September 9, 2022 - Reply

  Thanks very interesting blog!

  Also visit my website: small pistol primers in stock

 • Astrid
  September 9, 2022 - Reply

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the
  content!

  my web site … news

 • Judith
  September 9, 2022 - Reply

  I was able to find good information from your articles.

  Review my web blog 홈카지노주소

 • Otto
  September 9, 2022 - Reply

  I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this website is actually fastidious.

  Visit my site – به این وب سایت پاپ بزنید

 • Wilfred
  September 10, 2022 - Reply

  Fabulous, what a webpage it is! This webpage presents
  valuable facts to us, keep it up.

  Feel free to visit my site 클레오카지노

 • Latrice
  September 10, 2022 - Reply

  I got this site from my friend who informed me regarding this web
  site and at the moment this time I am browsing this web page
  and reading very informative content at this time.

  My web page – 우리카지노

 • Albertina
  September 10, 2022 - Reply

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any suggestions?

  Also visit my page 헤븐카지노

 • Lawerence
  September 10, 2022 - Reply

  Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and say I truly enjoy reading your posts. Can you suggest any
  other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thanks a ton!½

  Here is my web-site คลิป โป ซับ ไทย

 • Carol
  September 11, 2022 - Reply

  My brother recommended I might like this website. He was totally right.

  This post truly made my day. Yoou can not imagine simply how
  a lot time I had spent for this information! Thanks!

  my site :: manfaat spa dan massage

 • Johnny
  September 11, 2022 - Reply

  magnificent issues altogether, you just won a new reader. What might you recommend in regards to your put
  up that you simply made a few days ago? Any
  certain?

  Have a look at my blog – buyrealig.com

 • Milo
  September 11, 2022 - Reply

  Hi there to every body, it’s my first go to see of this webpage; this blog includes amazing and really
  good material designed for visitors.

  Here is my homepage … decimal scientific calculator

 • Abdul
  September 11, 2022 - Reply

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i
  came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Also visit my web site – คาสิโนออนไลน์อันดับ1

 • Rudy
  September 11, 2022 - Reply

  Thanks for ones marvelous posting! I genuinely
  enjoyed reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your
  blog and will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice morning!

  Here is my homepage – likeagencia.com

 • Giselle
  September 11, 2022 - Reply

  Really when someone doesn’t understand then its up
  to other viewers that they will assist, so here it takes place.

  Stop by my web page :: turkeysmmpanel.com

 • Reginald
  September 12, 2022 - Reply

  I always used to study post in news papers but now as I am a user of net so from
  now I am using net for posts, thanks to web.

  my site – 클레오카지노주소

 • Craig
  September 12, 2022 - Reply

  I will right away snatch your rss feed as I can not find your email
  subscription link or newsletter service. Do you have any?
  Please allow me understand in order that I could subscribe.
  Thanks.

  My blog post: beritakendari

 • Garnet
  September 12, 2022 - Reply

  How CBD Oil Prevents Wrinkles and Оther Signs оf Aging

  My homepаgе :: Vaginal Massage: Journey To The Center (Part 2)

 • Brandy
  September 13, 2022 - Reply

  Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog
  posts. In any case I’ll be subscribing for your rss feed and I’m hoping you write again soon!

  Here is my web blog – online casino gaming

 • Annie
  September 13, 2022 - Reply

  I for all time emailed this web site post page to all my friends,
  for the reason that if like to read it afterward
  my contacts will too.

  Feel free to visit my website … KLEIDUNG FÜR DIE PFLEGE

 • wp themes
  September 27, 2022 - Reply

  Thanks for your write-up. One other thing is that if you are disposing your property yourself, one of the issues you need to be aware about upfront is how to deal with house inspection records. As a FSBO vendor, the key concerning successfully moving your property as well as saving money in real estate agent commission rates is knowledge. The more you understand, the easier your property sales effort might be. One area that this is particularly crucial is information about home inspections. woocommerce plugins

 • wordpress themes
  September 29, 2022 - Reply

  Thanks for your post. One other thing is that if you are selling your property alone, one of the problems you need to be cognizant of upfront is when to deal with property inspection reviews. As a FSBO vendor, the key to successfully shifting your property in addition to saving money upon real estate agent income is know-how. The more you recognize, the easier your sales effort will probably be. One area where this is particularly important is information about home inspections. woocommerce plugins

Leave a reply