Почти три пъти повече регистрирани безработни в Ямбол през последната седмица на март

Ямбол, 3.04.2020 г.

2,9 пъти са се увеличили регистрираните безработни в Бюро по труда-Ямбол след 23 март, откогато се наблюдава и скока на безработица, съобщават от там. Увеличението е спрямо периода 1 – 20 март. Бюрото по труда в областния град обслужва общините Ямбол, “Тунджа” и Стралджа.

Хората, останали без работа, са основно от сектора на услугите: ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, прожектиране на филми, хотелиерство, търговия с нехранителни стоки.

За първите два дни от действието на мярката за компенсации на бизнеса по схемата “60/40” ( официално това е ПМС 55/30.03.2020 г.) ямболското Бюро по труда е консултирало около 15 фирми за реда и условия за ползване. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на хората за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

About the Author :

Leave a reply