Последно обучение

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПриключи последното обучение по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово”, изпълняван по ОП „Административен капацитет”. Проектът е съфинансиран чрез Европейския социален фонд на ЕС. Обучението се проведе в Института по публична администрация – София на тема „Практически умения за деклариране и управление на конфликт на интереси”, а обучител на десетте общински служители бе доц. Невяна Кънева. Тя запозна присъстващите със същността и спецификата на конфликта на интереси в публичната администрация, след което разясни характерните черти на декларирането; органите, пред които се подават декларациите, различните видове декларации за:  несъвместимост; частни интереси; настъпили промени; частен интерес по конкретен повод, последици при нарушения на правните норми за декларирането, задължения във връзка с декларирането и др. Всеки от служителите получи сертификат за успешно приключилото обучение. По проекта общинските служители преминаха още три обучения: „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи“; „Подобряване на личната ефективност чрез обучение по ключови компетентности” и чуждоезиково обучение (по английски език). Крайният срок за приключване на проекта е 17 април 2014 г.

Лора Величкова

About the Author :