Последно заседание на Общински съвет – Стралджа

DSC01935Макар и с доста натоварен дневен ред на последното си заседание съветниците в Стралджа демонстрираха всеобщо желание и готовност за вземане на важни  за общината решения. В присъствието на представители на РУ”Полиция” беше коментирана Справка  за състоянието на средата за сигурност на територията  обслужвана от РУ”Полиция” Стралджа в периода януари-ноември 2014г. Съветниците  пожелаха да научат повече за изпълнение Наредба № 17 на общината, която се отнася до правилата за движение и регистрация на ППС с животинска тяга, коментиран беше броят на актовете и наказателните постановления за нарушителите. Според   Митко Андонов, кмет на общината,  за осигуряване на по-добър ред и сигурност  в общината, значение имат назначенията по  Програма „Сигурност”, поставеното видеонаблюдение в Стралджа, което е  с тенденции за разширяване в Лозенец и Зимница, изпълнението на проекта за фотоволтаично улично осветление в общинския център и селата Лозенец, Воденичане и Зимница, както и добрата съвместна работа с РУГ Сливен и РУ”Полиция” Стралджа. Той прикани за още по-голяма активност кметовете и км.наместници „за да бъдем заедно в противодействието срещу престъпността”.

С 12 гласа „за” общинските съветници  приеха предложението на кмета Митко Андонов за актуализация на План- сметката  за дейност „Чистота” за 2014 г. в размер на 570 000 лв. и утвърдиха План- сметката за 2015 г. в размер на 1 085 000 лв. Без особени разисквания бе взето решението и за актуализация на бюджета за 2014г.

Опазване и съхранение на природните ресурси за достигане качество на околната среда, недопускащо рискове за човешкото здраве е главната стратегическа цел на приетата с адмирации Общинска програма за опазване на околната среда 2014-2020г. Нейните специфични цели включват поддържане на екологичното равновесие на територията на общината , повишаване качеството на околната среда чрез инфраструктурно и организационно осигуряване, подобряване административния капацитет за управление на околната среда и повишаване на екокултура, информираност и активно участие на гражданите в решаване на екологичните проблеми.

Без забележки беше утвърдена и информацията за    4 проекта по ОПАК / петият е в изпълнение/ където  в  заключение бе потвърдено , че „реализацията на тези проекти  дадоха възможност за повишаване знанията и уменията на служителите по ключови компетенции и стратегическо планиране, за да отговори на очакванията на граждани и бизнес за качествено обслужване”.

С мисълта за реализацията на нови и полезни проекти съветниците  възложиха на кмета да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на общината с проект по „Красива България” ” Преустройство сграда в защитено жилище за възрастни с умствени увреждания с.Зимница” и проект „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа” по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

С пълно единодушие бяха взети решения за продажба чрез публичен явен търг на земеделска земя в Зимница с нач.тръжна цена от 17 812 лв. Дадено бе предварително съгласие за промяна предназначението на общинско пасище  в Палаузово, допускане изработването на ПУП с цел изграждане  на животновъден обект.

На финала  , в присъствието на представители на ИК Лозенец с пълно мнозинство ОбС прие Декларация  за недопускане функционирането на Производствено- складова база „Стралджа Мараш”.

В точка „Питания” г- н Андонов даде подробна информация за предприетите действия за преодоляване на наводнението.

Веднага след приключване деловата работа по традиция в навечерието на Коледа  г-н Андонов  покани съветниците на чаша вино, подари на всеки календар за новата 2015г.  Той припомни, че през новата година  общината ще реализира проекти за над 10 млн.лв., отправи пожелания за активна съвместна работа между ОбС и общинска администрация  в името и за доброто на гражданите. В отговор Атанаска Кабакова, председател на ОбС, изрази увереността си, че както и до сега общинските съветници ще проявяват отговорност и желание за своевременно решаване проблемите на общината, ще бъдат в крак с изискванията на времето.

About the Author :