Последно заседание на Общински съвет – Болярово за 2018 година

IMG_7464На 18 декември 2018 година Общински съвет-Болярово проведе четиридесет и третото си заседание, което е последно за годината.

На него местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018 година; приемане на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2019 година; допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; кандидатстване на Община Болярово с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище гр. Болярово” пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); ново обсъждане (и отмяна) на Решение № 511 от 29.11.2018 г. относно продажба на недвижим имот (земеделска земя) – частна общинска собственост в землището на село Шарково.

В края на заседанието общинският кмет благодари на съветниците за успешната и ползотворна съвместна работа и пожела на всички по-спокойна и успешна 2019 година.

Благодарности изказа и председателя на Общинския съвет Атанас Дженков и пожела на колегите си и на представителите на общинското ръководство, на кметовете и кметските наместници и администрацията весели празници и успешна Нова година.

 

About the Author :