Последни търгове за годината в “Тунджа”

tundja 2Нови седем публична търга са насрочени на 24.11.2015 г. със заповед на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев. Началният час е 9.30 ч.

На два публичен търг за продажба на общински недвижими имоти се предлагат 18 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа ( лесопарк „Бакаджик“).

Продават се и общински терен в землището на с. Кабиле, както и масивна сграда в с. Роза, заедно с правото на строеж в дворното място, в което е построена. В землището на с. Хаджидимитрово – местността „Кайрака”, се продава земеделска земя – нива, ІV /четвърта/ категория в с площ от 6,721 дка. Условието е купувачът да изработи и внесе ПУП-ПРЗ с отреждане на УПИ за преработка на селскостопанска продукция в срок от 30 дни от подписване на договора.

Обявен е и публичен търг за учредяване възмездно право на строеж за построяване на жилищни сгради по одобрени строителни книжа върху недвижими имоти общинска собственост. Дворните места са в селата Калчево, Бояджик, Козарево и Хаджидимитрово. Лицето, спечелило търга, се задължава да заплати цената на строителните книжа и да построи жилищна сграда съгласно одобрени строителни книжа, включващи изготвен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж в срок до 5 /пет/ години от подписване на договора по чл.37, ал.7 от ЗОС.

Под наем за срок от 10 години се отдава язовир в землището на с. Скалица – с. Овчи кладенец. За същия срок под наем се отдава и помещение от масивна сграда в с Хаджидимитрово за развиване на търговска дейност.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите,подаването на документи и внасянето на необходимите такси и до 23.11.2015 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/, както и в сайта на община „Тунджа“ www.tundzha.net.

About the Author :