Последни за 2015 година търгове в община „Тунджа“

DSC06445Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев са насрочени последните за 2015 година търгове. Те ще се проведат на 10.12.2015 година от 9.30 ч.

На публичен търг за продажба се предлагат 17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа ( лесопарк „Бакаджик“).

Продават се и общински терен в землището на с. Кабиле, както и масивна сграда в с. Роза, заедно с правото на строеж в дворното място, в което е построена.

В землището на с. Хаджидимитрово – местността „Кайрака”, се продава земеделска земя – нива, ІV /четвърта/ категория в с площ от 6,721 дка. Условието е купувачът да изработи и внесе ПУП-ПРЗ с отреждане на УПИ за преработка на селскостопанска продукция в срок от 30 дни от подписване на договора.

Под наем за срок от 10 години се отдават 5 язовира. Те са в землището на селата Победа, Симеоново, Челник, Маломир и Роза. Язовирите са първа и втора категория. За същия срок от 10 години под наем се отдава и помещение от двуетажна масивна сграда ( кметство) в с. Могила за офис.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси и до 9.12.2015 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/, както и в сайта на община „Тунджа“ www.tundzha.net.

About the Author :