Последен шанс за оспорване на облигационния заем

DSC05013В Ямболски административен съд започна дело срещу тази част на бюджета на община Ямбол, която касае общинския облигационен заем.

Като гражданин на Ямбол, Иван Кърцъков е оспорвал решението на Общински съвет за приемане на бюджета на община Ямбол само в частта, касаеща облигационния заем. В жалбата си той иска отмяна на две точки от решението за приемане на бюджета. Първата касае приходите от емисии на дългосрочни общински ценни книжа в размер на 17 602 470 лв., а втората – обектите в капиталовата програма с източник на финансиране облигационния заем.

DSC05010В жалбата се посочва, че част от обектите, посочени в предложението за емитиране на  дългосрочен общински дълг, са отпаднали – реконструкцията на уличното осветление и реконструкцията на ул. „Руен”, а за част от обектите – пробивите на кръстовища на улици с бул. „Граф Игнатиев”, са нарушени правилата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

В жалбата се твърди още, че общинският дълг, като елемент от бюджета, е неправилно приет, защото няма приета от Общински съвет Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за общински дълг, а самото обществено обсъждане е провалено от кмета.

В жалбата се посочват и какви са нарушенията при приемане на това решение. Едното е, че дългосрочният заем не е предвиден в тригодишната бюджетна прогноза на община Ямбол, което е нарушение на Закона за публичните финанси, нарушен е и Законът за общинския дълг, защото е предвиден плаващ лихвен процент, липсват технико-икономически обосновки и на финансови параметри. Според жалбата има нарушение и в решението на Общински съвет за приемане на правилата за определяне на финансов посредник.

DSC05015Заради непредставени решения на Общински съвет – Ямбол и искания за допълнителни доказателства делото беше отложено за 14 май.

Това административно дело е последният шанс по съдебен ред да се докаже, че решението за облигационния заем, който беше вкаран и в бюджета на общината, е незаконосъобразно, защото е прието в нарушение на множество законови разпоредби.

Припомняме, че Административен съд отказа да образува дело по жалбите на трима граждани срещу решението на Общински съвет за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн. евро, взето на 28.12. 2018 г.

Според административните съдии това решение не е индивидуален административен акт и не подлежи на оспорване, защото с него не се реализира управление на публични средства и пряко не поражда права или задължения и не засяга непосредствено права, свободи или законни интереси на отделни граждани, организации или неопределен брой лица. Съдиите твърдяха в определението си, че „липсата на пряк ефект, произтича от това, че поемането от общински дълг проявява действието си чрез общинския бюджет”.

След това общината вкара общинския дълг в бюджета, който беше приет на 31.01. и вкара местния референдум за дълга в съдебния лабиринт, защото това послужи като основание да бъде отказано провеждането на местен референдум за дълга, тъй като той не може да решава въпроси на общинския бюджет.

Този законов абсурд отново ни доказва, че цялото ни законодателство е направено така, че прякото участие на гражданите във властта да бъде само и единствено формално право, а не истинска възможност…

Диана Иванова

About the Author :