Поредно питане на Иван Кърцъков до председателя на Общинския съвет

Kmeta Sinya zona 1         До председателя на ОбС Ямбол

         доктор Данаил Ибришимов

         Копие:

         Бойко Борисов

        Председател на политическа

        партия ГЕРБ – София

        кмета на Община Ямбол

        инж. Георги Иванов Славов

                                                                           

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

 Уважаеми г-н Ибришимов,

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Славов,

 

Kmeta Sinya zona 2На 01.08.2018 около 16:30 часа забелязах отново личния автомобил на кмета на Община Ямбол инж. Георги Иванов Славов паркиран в Синята зона определена с решение на ОбС Ямбол. Видно от приложените снимки автомобила НЕ Е ПАРКИРАН НА ПАРКО МЯСТО ОТ СИНЯТА ЗОНА, а е паркиран в нарушение на Закона за движение по пътищата – в зона забранена за движение! Поради това, че офиса на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ е в съседство на около 40-50 метра отидох и лично сигнализирах директора му г-н Петров и не само него(още един служител от офиса и трима служители в служ.автомобил с надпис „СИНЯ ЗОНА“), че автомобил с регистрационен номер У 6044 АТ е паркиран в нарушение и съгласно утвърдените Вътрешни правила за дейността на ОП“Платени зони за паркиране“ и по точно

  ЧЛ.7 (8) Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр.Ямбол със специализирано превозно средство до определен за целта паркинг – определен терен с решение по точка втора, т.V на четиридесет и деветото заседание на ОбС Ямбол проведено на 03 септември 2015 г., намиращ се в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ на частта 2 000 м2 в ж.к.“Хале“, гр.Ямбол (източно от бл.8) за място, където принудително преместеното МПС да се предава за отговорно пазене.“ подлежи на репатриране!

            Единственото обяснение (и видимо притеснение) на директора беше – „Нали знаеш на кой е този автомобил?“?!

И какво от това? Законите в Република България не важат ли за кметовете? Те не са ли за всички нас гражданите на Република България?

 

            Уважаеми г-н Ибришимов,

 Съгласно  посочения правилник отправям към вас следните въпроси:

            1.       Защо директора на ОП „Платени зони за паркиране“ г-н Петров отказва да изпълнява задълженията си вменени му и утвърдени от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов с Вътрешни правила за дейността на ОП“Платени зони за паркиране“?

           2.       Какви действия като председател на ОбС Ямбол(заедно с останалите 36 общ.съветника), който сигнализирам с настоящото питане, ще предприемете спрямо директора на ОП „Платени зони за паркиране“? (Той все пак получава заплата от нашите пари за да изпълнява, а не за да не изпълнява задълженията си?!)

Уважаеми г-н Славов,

 Желая да получа отговор и от вас на изложеното по горе в питането си до ОбС Ямбол.

Уважаеми г-н Борисов,

Това ли е морала на управляващите и властимащите от вашата партия?

На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.“

            Приложение – 4 броя снимки

С уважение: …………………………………..

/Иван Кърцъков/

About the Author :