Пореден месец с намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област

 

Ямбол, 31.08.2022 г.

Регистрирана безработица

 

През юли 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2127 и са със 120 души (5,3%) по-малко от безработните в края на м. юни. Безработните през юли 2022 са по-малко с 429 души (със 17%) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичнат обстановка безработните бяха 2556 души.

Равнището на регистрирана безработица е 3,8 % и в сравнение с юни 2022 г. стойността на показателя  спада с 0.2 п.п.

 

 

 

Данни по общини

Намаление на броя на регистрираните безработни през юли има в четири общини от областта: Елхово (с 60); Болярово (с 25 души); Тунджа (с 24) и Стралджа (с 21). Само в община Ямбол има леко увеличение – с 10 души.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През юли 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,6%, 76 лица; младежи до 29 г. – 10,0%, 212 лица; продължително безработни – 25,4%, 541 лица; лица без квалификация – 61,4%, 1305; лица с основно и по-ниско образование – 44,6%, 948, лица с увреждания – 6,9%, 147.

 

 

 

Входящ поток безработни лица

През месец юли 345 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, кoeто е с 5 души повече в сравнение с предходния месец и с 12% по-малко от новорегистрираните през юни 2021 г. (с 46 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо година след старта на епидемията от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14%); Държавно управление (8%); Административни и спомагателни дейности (6%); Строителство (4%); Селско, горско и рибно стопанство (4%); Образование (4%).

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през юли са 317 или с 31 повече спрямо юни. В сравнение със същия месец на предходната година те са със 69 души повече.

Започналите работа на субсидирани работни места са 179 души, (при 77 души през м.юни), като 9 от тях са включени по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, основно по схема „Заетост за теб” (7 души), както и 2 лица по схема „Младежка заетост“. През юли стартира Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2022 г., която даде възможност на 157 безработни да намерят работа. Други 13 безработни са включени в програми и насърчителни мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 150 – със 210 по-малко от предходния месец и със 157 по-малко от юли 2021 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (27%);  Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (15%); Образование (15%); Строителство (11%); Административни и спомагателни дейности (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (7%); Държавно управление (5%).

Най-много работни места са обявени за позициите: охранител; продавач-консултант; общ работник в строителството; учител; шивач; кофражист; апретурист; чистач; главен експерт; началник склад; сервитьор и др.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

БЮРАТА ПО ТРУДА ПРЕДЛАГАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ

От 17 август 2022 г. Агенцията по заетостта, чрез своите дирекции „Бюро по труда“, предлага финансова подкрепа на работодатели и регистрирани безработни. Това стана възможно, след като през предходната седмица министърът на труда и социалната политика утвърди преразпределение на средствата между програмите и мерките за насърчаване на заетостта от Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

С пренасочените средства може да се субсидира заетостта на близо 3100 безработни лица, вкл. около 450 безработни с трайни увреждания, 840 продължително безработни, 430 безработни над 50 годишна възраст, 300 младежи за период от 3 до 24 месеца, в зависимост от програмата или мярката, в чийто обхват и целева група попадат.

Една част от преференциите са насочени към работодатели, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Те могат да получат финансиране, ако от насочените регистрирани безработни одобрят лице (представител на целева група) по програма или мярка, за която бюрото по труда разполага със свободни средства за нов договор.

Агенцията по заетостта предоставя и финансова подкрепа за да стимулира мобилността или предприемачеството на безработните лица.

Всяко бюро по труда разполага със средства по част от програмите и мерките, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те регионални служби по заетостта в отделни подрубрики съответно за работодателите и за безработните лица. Работодателите кандидатстват чрез подаване само на заявка-спецификация за свободно работно място и декларация по образец и се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на финансовия ресурс по съответната програма или мярка.

 

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас
Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

[email protected]

 

www.az.government.bg

 

About the Author :