Положителна промяна в начина на живот на потребителите

indexlogo_priemi_me_2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

BG05M9OP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Проект “ Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа”

Договор NoBG05М9OP001 2.002-0076-C001

От края на 2015 г. Община „Тунджа“ изпълнява проект „Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, финансиран по операция BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на ОП РЧР 2014 – 2020 в размер на 499 964.12 лв. Общата продължителност на  проекта е 22 месеца, като интегрираните   услуги за потребителите се предоставят  за период до 18 месеца.

Основната цел на проекта е доставката на интегрирани медико-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора над 65 годишна възраст, които поради хронични здравословни проблеми трудно организират своя бит в домашна обстановка.

Потребители на услугата са 169 лица, живеещи на територията на 23 населени места  от състава на общината:  Безмер, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Завой, Златари, Калчево, Кукорево, Коневец, Маломир, Могила, Победа, Робово, Роза, Симеоново, Скалица, Тенево, Ханово, Окоп, Хаджидимитрово, Чарган и Сламино.

От стартирането на проекта, на два етапа, до момента, са назначени 44 лица, ангажирани конкретно с ежедневната помощ на нуждаещите се потребители – 25 домашни помощници и 19 лични асистента.

Предлаганите от личните асистенти почасови услуги са преди всичко свързани с подкрепа за лична помощ, при комунални дейности, общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, административни, и други услуги, а подкрепата, която предоставят  домашните помощници, е насочена приоритетно  към поддържане хигиената на дома, помощ при осъществяване на личната хигиена, както и доставка и приготвяне на храна в жилището на ползвателя.

За качественото предлагане на интегрираните здравно-социални грижи. По проекта се изгради ефективна система за наблюдение, включваща ясни индикатори и правила при предоставянето на услугата, позволяваща обективна оценка за работата на специалистите и асистиращия персонал, както и за резултати от реализиране на проектните идеи.

В рамките на интегрираните социални услуги в домашна среда, ползвателите получават медицинско наблюдение, рехабилитационна, психологическа помощ и подкрепа от страна на назначените по проекта специалисти: 3 социални работници, 3 медицински специалисти, 2 рехабилитатори и  1 психолог.

Реализирането на задължителния мониторинг се извършва чрез редовно наблюдение работата на асистиращия персонал и ежемесечно оценяване качество на предлаганите услуги. В същото време се удостоверява удовлетвореността от получената подкрепа чрез провеждане на анкетно проучване сред предлагащи и ползватели на услугата.

Като „формален“ обучителен процес и форма на  професионална подкрепа на персонала в Центъра за услуги в домашна среда се провежда супервизия от практикуващ психолог. Целта е придобиване и развиване на умения и компетентности за поемане на отговорност за собствената си практика и подобряване качеството на предлаганите услуги. Чрез индивидуални и групови срещи супервизията оказва професионална подкрепа и начин за позитивно въздействие върху стреса.

С цел постигане на желаната информираност на обществеността за резултатите от проекта и поддържане на интереса към възможността за включване на нови ползватели на социални услуги са използвани средствата на личните контакти с представителите на целевата група, както и възможностите, давани от средствата за масово осведомяване.

Подобни инициативи решават проблема от две страни –  от една страна се дава шанс на безработни лица да участват активно в сектора на социалната икономика, а от друга – да помагат лица в нужда да преодолеят социалната изолация и организират ежедневието си.

Месеци ни делят от приключване на проектните дейности и работата на персонала в Центъра за услуги в домашна среда. Вече можем смело да твърдим, че първите крачки към предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община „Тунджа“ са направени.

Резултатите извличаме от обратната връзка, която получаваме от нашите ползватели, а тя е че чрез проектните дейности и специалистите, назначени в Центъра, сме допринесли за положителна промяна в начина на живот на потребителите, задоволяване на най-належащите социални, здравни и битови потребности. Психологическата подкрепа е спомогнала за извеждане от социална изолация на семействата на деца с трайни увреждания, за справяне с психо-емоционалното напрежение, а в някои случаи и възвръщане на трудовата активност на близките на потребителите на услугата.

Проектът се реализира на територията на община ”Тунджа”

www.eufunds.bg

About the Author :