Полезно социално сътрудничество

25Фонд „Социална закрила” съфинансира два проекта, имащи за цел обновяването и преоборудването на кухненските бази на доставчици на социални услуги, реализиращи дейност на територията на община ”Тунджа”. Общинското социално предприетие за обществено хранене- Домашен социален патронаж с. Победа и „Странджата БГ” ЕООД предоставят на територията на общината услуги, свързани с доставка на храна, в т.ч. и топъл обяд  по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. По проектите :  „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване  в Общинско социално предприятие за обществено хранене  „Домашен социален патронаж” с. Победа, община ”Тунджа” на стойност 21599.60  лв. и „Нови възможности за по-качествени услугиза хората в неравностойно положение” на стойност 21 026.00 лв ще се осигури  подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което  ще  създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в общността „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”. Ползотворното сътрудничество между Фонд ”Социална закрила”, община „Тунджа” и доставчиците на социални услуги, подкрепящи жителите на общината датира от 2009 г., като полето от дейности се разширява и до момента са финансирани седем проекта –  за предоставяне на социални услуги в общността и  придобиване на материални активи.  В процес на оценка и очакват одобрение за финансиране внесените преди месец още четири проекта, по  които Община”Тунджа” е партньор.

About the Author :