Полезна и ефективна среща на архитектите

20171103_134724Няколко са основните изводи и предложения, до които достигнаха архитектите от регионалните колегии на район Югоизточен след края на  проведената по инициатива на РК –Ямбол към КАБ кръгла маса под мотото “Професия архитект – посоката днес”. Основен акцент в нея беше защитата на професията – основна цел в закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

На първо място участниците в регионалната архитектурна срещата поставиха необходимостта от механизъм, който да “върне” Камарата на архитектите в България на архитектите свободни проектанти в инвестиционното проектиране, реално практикуващи професията и заинтересовани за нейния престиж. Те се обединиха и около това, че са необходими спешни допълнения към Методиката, с 20171103_133826цел обвързване на цени с качество и въвеждане на работещи регулации за реален контрол и санкции на дъмпинга. Архитектите са категорични, че е назряла необходимостта от стимулиране на доброволно продължаваща професионална квалификация и в тази връзка искат в рамките на една година да стартира модел за продължаваща професионална квалификация, след което да му се направи оценка. Единодушно беше мнението на всички, че е необходимо проучване на добрите професионални практики, които да станат достояние до колегиите и обществото, за да се утвърждава авторитета на професията архитект.

Най-оспорвана дискусия се получи по темата за нова законодателна рамка. Тук архитектите от район Югоизточен застанаха на две противоположни тези. Според едната  КАБ  трябва да работи за 20171104_122842цялостна реформа и ново законодателство в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране. За отлагането й докато КАБ създаде административен капацитет, с цел реално да се прилагат и заработят ЗКАИИП, Методиката, Устава, Професионалния кодекс и Доктрината се обявиха други.

С анализи, предложения и идеи активно се включиха архитектите Кирил Кирилов, Сотир Камбуров, Емил Жечев, Мирослав Бойчев, Владимир Милков, Сияна Янчева, Стоянка Куюмджиева, Петър Койнов, Емил Бурулянов, Красимира Любенова, Евгени Чобанов, Илия Бумбалов, Банко Банов, Димитър Бъчваров,  Емил Василев. Присъстващите дискутираха и писменото становище на арх. Столинчев. Насоки за развитие и модел за продължаваща професионална квалификация  презентира арх.Емил Сардарев – зам. председател на  РК София-град.

20171104_130831Разговорът за проблемите при упражняването на професията се оказа много смислен и навременен. В него се включиха  председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България арх.Борислав Игнатов, зам.председателите по ресори „Нормативи” и „Практика” арх.Петкана Бакалова и арх.Мартин Христов, както и председателят на Регионална колегия -Ямбол на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж.Петър Филипов.

В рамките на срещата по предложение на председателите на четирите регионални колегии от Ямбол, Стара Загора, Сливен и Бургас архитектите Даниела Сивкова, Петър Киряков,  Петко Любенов и  Стефан Гевренов участниците имаха възможност да проведат дискусии по три основни теми – „Цени, методика, себестойност”. 20171104_130414„Продължаваща професионална квалификация” и „Нова законодателна рамка”. В кръглата маса взеха участие общо 45 архитекти от район Югоизточен, както и техни колеги от Пловдив, София-град, Хасково, Кърджали, Варна и Габрово.

Във втория ден от срещата домакините от РК на КАБ – Ямбол осигуриха  на своите гости посещения на Безистена и НАР-Кабиле.

 

About the Author :