Покана от община „Тунджа“ за провеждане на кръгла маса по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“

„Тунджа“,15.11.2022 г.

Община „Тунджа“ е в процес на изпълнение на проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, административен договор  № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020,съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от  общностите местно развитие”.

Основната цел на проекта е да бъде формулиран и приложен комплексен и интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености на територията на МИГ-Тунджа, чрез създаване и утвърждаване на териториален бранд – колективна марка, основана на местната идентичност. Тази марка ще създаде доверие, разпознаваемост и гаранция за качество, чрез сертифициране на обекти, продукти, услуги и туристически атракции от територията на МИГ-Тунджа.

Първата дейност от изпълнението на проекта е провеждане на кръгла маса с местни партньори от публичния, стопанския и нестопанския сектор, за информиране и дискусия относно ползите от създаване и прилагане на регионална колективна марка.

 

Кръглата маса ще се проведе на 17.11.2022 /Четвъртък/,

в зрителната залата на село Калчево, Община Тунджа, от 10.30 часа

Община „Тунджа“ кани всички заинтересовани представители от публичния, стопанския и нестопанския сектор, да се включват в Кръглата Маса, за да се запознаят с проекта и да се включат в дискусия относно ползите от създаване и прилагане на такава колективна марка.

Община „Тунджа“ е в процес на изпълнение на проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, административен договор  № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020,съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от  общностите местно развитие”.

Основната цел на проекта е да бъде формулиран и приложен комплексен и интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености на територията на МИГ-Тунджа, чрез създаване и утвърждаване на териториален бранд – колективна марка, основана на местната идентичност. Тази марка ще създаде доверие, разпознаваемост и гаранция за качество, чрез сертифициране на обекти, продукти, услуги и туристически атракции от територията на МИГ-Тунджа.

Първата дейност от изпълнението на проекта е провеждане на кръгла маса с местни партньори от публичния, стопанския и нестопанския сектор, за информиране и дискусия относно ползите от създаване и прилагане на регионална колективна марка.

 

Кръглата маса ще се проведе на 17.11.2022 /Четвъртък/,

в зрителната залата на село Калчево, Община Тунджа, от 10.30 часа

Община „Тунджа“ кани всички заинтересовани представители от публичния, стопанския и нестопанския сектор, да се включват в Кръглата Маса, за да се запознаят с проекта и да се включат в дискусия относно ползите от създаване и прилагане на такава колективна марка.

About the Author :