Покана – ЗПК „Тунджа”, с. Окоп, област Ямбол

Управителният съвет на ЗПК „Тунджа”, с. Окоп, област Ямбол на основание чл. 11 ал. 1 от Устава на ЗПК свиква годишно-отчетно събрание на 04.07.2015 г. от 9.00 часа в салона на читалището в с. Окоп с
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на УС на ЗПК за производствените и икономически резултати през 2014 г.
2. Доклад на КС на ЗПК за 2014 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.
4. Вземане на решение за ползване на кредити за производствени и инвестиционни цели и работа с Разплащателната агенция и ДФ „Земеделие”.
5. Вземане на решение за разпореждане с ДМА на ЗПК.
6. Прекратяване на членство в кооперацията съгласно Устава на ЗПК.
При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата и на същото място един час по-късно.
Поканват се член-кооператорите да присъствуват.

От УС на ЗПК

About the Author :