Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31 декември 2019 година

Ямбол, 28.08.2020

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков кани жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31 декември 2019 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 9 септември 2020 година (сряда) от 17:30 часа в голямата зала на Община Ямбол.

About the Author :

Leave a reply