Покана за публично обсъждане на бюджета на община “Тунджа” за 2020 г.

П О К А Н А 

Кметът на Община „Тунджа“, на основание чл. 84, ал. 6, във връзка с ал. 4 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А 

П У Б Л И Ч Н О    О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2020 ГОДИНА 

Обсъждането ще се състои на 22.01.2020 г. / сряда / от 10.00 часа  в  залата  на  Община „Тунджа“ – Ямбол. 

Поканват се в обсъждането на проекта на бюджета на община „Тунджа“ за 2020 г. да вземат участие всички заинтересовани лица и организации. 

   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

  КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

About the Author :

Leave a reply