Позиция на EVN България за цената на ел. енергията

evn341_01Днес, 03.06.2016 г., компаниите от групата на EVN България внесоха становища по доклад, изготвен от работна група към КЕВР за цени в сектор “Електроенергетика” от 01.07.2016 г.

И двете компании отчитат големия обем информация, обработен и разгледан от работната група, изготвила доклада, както и волята на КЕВР за балансиране на отношенията между различните участници в ценообразуването в светлината на предстоящата либерализация. Именно по тази причина ценовото решение на КЕВР е необходимо да стъпва на реалностите в сектора, за да се избегнат изкривявания, водещи до негативи за компаниите при изпълняване на лицензионните им задължения.

В тази връзка в своето становище EVN България Електроразпределение (EVN EP) отбелязва че определеното в доклада ниво на признат технологичен разход за компанията от 8% е направено без ясни аргументи и в разрез с приетата регулаторна рамка от 2003 г.  Достигнатото от компанията ниво на технологичен разход през 2015 г. е  9,47%, което прави определеното в доклада ниво от 8% нереалистично. EVNEP се надява Комисията да отчете аргументите на компанията за технологичен разход в рамките на 9,5% – 10,0%, който трябва да бъде поддържан с необходимите инвестиции.

Компанията очаква Комисията да преразгледа и определената в доклада норма на възвръщаемост (за втората година от четвъртия регулаторен период) от 7,04%. EVN ЕР напомня, че още през 2015 г. предостави в КЕВР експертна оценка на международно призната  анализаторска къща „Стюарт и Стърн“, според която средно претеглената норма на възвръщаемост на капитала за този сектор е 9,93%.

В своето становище EVN България Електроснабдяване (EVNEС)също посочва, че компонентата за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ следва да бъде определена на 3% от разходите за покупка на електрическа енергия, вместо сегашните 2.29%, за които все още няма яснота как са определени. Важно е да се отчете, че въпреки тенденцията на излизане на клиенти на свободен пазар, все още над 95% от клиентите на „ниско“ напрежение в Югоизточна България продължават да се обслужват от EVNEC и няма логика разходите за това да бъдат намалени. Още повече, че с всяка една промяна на нормативната и правна уредба, на компанията се налагат нови задължения по обслужване на клиенти, които водят до нови разходи. В тази връзка EVNECвижда реален риск за своята лицензионна дейност, ако КЕВР намали одобрените оперативни разходи със 7,5 млн.лв. до 10,2 млн.лв.

Важно значение за прозрачността в системата би имало и определянето на две отделни покупни цени от Обществения доставчик (НЕК), съобразени с вида на потребителите – бизнес или битови. Това е свързано с формирането на отделен микс в НЕК за битови клиенти и отделен микс за небитови клиенти (присъединени към разпределителна мрежа „ниско“ напрежение). Така би се премахнало кръстосаното субсидиране между тези клиенти, а за битовите клиенти би отпаднал рискът от актуализация на цените в рамките един ценови период. Подобна практика вече съществува при формирането на различни миксове и продажни цени за различни групи клиенти (напр.: Краен снабдител, Доставчик от последна инстанция). При този подход Регулаторът може да запази и определените необходими годишни приходи на НЕК.

Докладът на работната група отразява само частично разходите на компанията за балансиране, което EVN ЕС счита за неправилно.Подобно е становището на компанията и по отношение на непризнаване на разходи за енергийна ефективност по индивидуалните цели за енергийни спестявания, предвид че Законът за енергийна ефективност урежда целите на енергийните дружества, включително и на EVN EC.

Със своите становища компаниите от групата на EVNсе надяват да дадат допълнителни аргументи на КЕВР при взимането на окончателното решение в края на месеца.

 

About the Author :