Позиция на общинския съветник Павел Додов, който отсъстваше от сесията за местния референдум

DodovДО: Председателя

НА: Общински Съвет – град Ямбол

Д-р Данаил Ибришимов

 

Заявление

ОТ: Павел Георгиев Додов

Общински съветник в Общински съвет – гр.Ямбол, мандат 2015-2019

Уважаеми Г-н Председател,

Във връзка с насрочената сесия за дата 15.11.2017г. с точка единствена:

„1. Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг“

Моля да бъда извинен за физическото си неприсъствие поради поет ангажимент ПРЕДИ обявената дата за насрочена сесия.

В предвид личната си и обществена отговорност като общински съветник, а и като гражданин на град Ямбол, бих желал да изразя своя вот (протоколиран чрез присъствието си като зам.председател на ПК по БФ и като член на ПК по КЧДКТ), и след гласуване по време на ХХV сесия на ОбС – Ямбол, изразявам волята си: гласът ми да бъде зачетен за валиден ?!

По т. 1. Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг

Гласувам „въздържал се

Със следните мотиви:

Намирам за уместно и справедливо гражданите да участват пряко в управлението на града/държавата, и това им Право е предоставено чрез провеждането на Избори. Поводът „Поемане на общински дълг от 17 млн.лв.“ действително ни касае всички пряко, в предвид, че размерът му е значителен дори за Бюджета на гр.Ямбол. В същото време ОБАЧЕ този дълг, а и по конкретно точката от дневният ред (референдум) следва да се разглежда в няколко аспекта:

  1. 1.       Законосъобразност:

А) Съгласно Чл.3.  на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ОбС Ямбол „Местен референдум и общи събрания на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон

Б) Съгласно Чл.7.1. т. 19 от същият Правилник на ОбС „приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност

В) Съгласно ЗПУГДВМС Чл. 27. (1) Местен референдум се произвежда по предложение на:

т.1. поне 1/5 от ОбС-ци, но не по-малко от 3 ОбС-ци;     или

т.3. инициативен комитет с подписите на не по-малко от 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.

Г) Съгласно ЗОД Чл. 17 (2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от 1/2 от общия брой на ОбС-ци или след провеждане на местен референдум по решение на ОбС.

 

Съобразно цитираните тук извадки от пряко кореспондиращи Закони, считам за допустимо Предложението на групата ОбС-ци (видно от положените подписи на 8 члена ОбС-ци)

  1. 2.       Финансов:

А) Съгласно ЗМСМА Чл. 17. (4) Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет.

Б) Съгласно ЗПФ Чл. 40. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

В) Съгласно ЗОД Чл. 17а. (1) ОбС не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от ЗПФ.

Г) Съгласно ЗПФ Чл. 32. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните 3 г., изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Въпроси към вносителите: В1. Вн – Оправдано ли е разходването на около 100 000 лв. средства от Общинския бюджет за провеждането му, след като е допустимо и в нормите, а е и законосъобразно ?!

В2. Вн – Защо зад всяка инициатива за извършване на капиталови разходи се правят изводи за „кражби“, след като процедурите по възлагане са публични и прозрачни съгласно ЗОП, отчитат се в НАП, ревизират се от Сметна палата, и се отчитат в Министерство на финансите ?!

 

  1. 3.       Инфраструктурен

А) Приемам инициативата на кмета и общинската администрация за извършване на дейности по инфраструктурата – считам че града ни има нужда от допълнителни и ефективни ремонтни работи, свързани с благоустройството, отварянето на нефункционално използвани улици, необходимостта на база четирикратното увеличаване на автопарка на съгражданите ни допълнително се нуждае от изграждане на паркинги за живущите по местодомуване (за превръщането на улиците в паркоместа за „Синя зона“ и възпрепятстването на пропускливостта им обаче имам особено мнение, вкл. и промяната на някои от тях в „еднопосочни“ поради същата причина – за мен това е абсолютно погрешна организация на движението).

Б) Наложаща е и необходимостта от модерно и икономично (съобразно новите LED технологии) осветление, което пък би довело до допълнителни икономии в разходната част по Бюджета на Общината в дългосрочен план – и това донякъде би облекчило същият. (Тук бих допълнил и с Предложение: Да се обновят светофарните уредби с нови LED, както и специално оборудват на оживените улици пешеходните пътеки с допълнително осветление и мигащи LED знаци за осигуряване на допълнителната безопасност на пешеходците и акцентиране вниманието на водачите на МПС) В тази връзка препоръчвам да се ползва опита на колегата ОбС-ник инж.Димитър Стоянов – доказан експерт с дългогодишен практически опит и познания както в управлението на енергийно предприятие, така и в изграждането на съоръжения от такъв тип (тук бих припомнил и за едно негово Предложение в предходна сесия на ОбС за ЕСКО договорите, което очевидно остана неразбрано поради спецификата си).

В) Изграждането на видео-наблюдение също е гласувано на предходни сесии и одобрено (допълвам: Сравнимо с доста градове вече на територията на държавата такова вече функционира – само че тук ще вмъкна с акцент „Казуса Варна“ – т.е. последващото обслужване следва да се заложи преди извършване на инвестиция от такъв тип).

  1. 4.       Стратегическо развитие и ПРИОРИТЕТИ

В Стратегическата програма на Общината аз не се убедих в приоритетно заложените инвестиции, описани в нея. Наред с описаните относно поемането на Дълг от 17 млн. лв. разходи, на дневен ред са:

А) Допълнителните инвестиции в депото за отпадъци;

Б) Водния цикъл (втора фаза);

В) Изграждането на пречиствателна станция за град Ямбол;

Г) Не на последно място и проточилото се във времето изграждане на „Новата болница“;

Д) Гласувани в началото на годината средства за почистване на река Тунджа и възстановяване на атракциите в плавателната й част (заложени и в Бюджет 2017 на Община Ямбол)

Наред с всичко това следва да отчетем и текущите плащания по стари заеми, поетите части по самоучастие в Оперативни програмни проекти, поетите гаранции за обезпечаване довършването им (тук ще препоръчам на съответната дирекция: Да си обновява данните в сайта на Община Ямбол ежемесечно, в предвид, че настоящите са от 01.02.2017г.).

С оглед на дотук цитираното считам, че предложеният Референдум би довел за негативно въздействие върху обществеността, в т.ч. и прехвърляне на отговорността по последващи рискови фактори върху съгражданите ни. По презумпция Тегленето на кредит след правилна икономическа оценка сами по себе си не е грешно решение за когото и да било (още повече че висок процент от съгражданите ни обслужват кредити, макар и те да са на ниво микро, потребителски и инвестиционни, но са относително добре запознати с рисковете), но в предвид, че кредита се тегли за сметка на данъкоплатеца, управлява се от под 20 % от общо представени съграждани (а ще се плаща от всички), въпросите ми към г-н Кмета относно опасенията на всички ни са:

В1. Това ще доведе ли впоследствие до повишаване на данъците ?!

В2. Крие ли рискове за финансов колабс на Община Ямбол ?

В3. Приоритетни ли са заложените капиталови разходи съгласно Приложение 1 на Обявление на Община Ямбол с Рег.№ 0-0522 от 26.10.2017г. ?

В4. Употребени ли са всички възможности за участие в Европейски проекти по описаните и заложени в този дълг разходи ?

В5. Доколко прозрачно ще се управлява този дълг съобразимо към разходването му ?

Изхождайки от горецитираните извадки от Закони, и съобразно изложените от мен мотиви ето Защо не съм „За“ подкрепа на Референдума, но не съм и „Против“, поради което гласувах „Въздържал се“.

Заимствано от добрите практики (а и според мен пропуск и в Законодателството) е мое

Предложение за разглеждане в Дневния ред на XXV сесия под т.2 и Проекто Решение:

XXVс.2.1. Да се извърши ли външна експертна оценка на риска преди поемане на дълг от 17 млн.лв.

Като преимущества оценката на риска би дала:

  1. Детайлизиран анализ на финансовото състояние на Община Ямбол.
  2. Вероятните рискове при поемане на дълга.
  3. Би струвала на Бюджета на Общината над 5 пъти по евтино (в зависимост от параметрите и вида риск, заложени в анализа), сравнимо с предложеният местен референдум.
  4. Би начертала ясни приоритети за текущо и перспективно развитие на облика на града (по тази точка следва и Дирекция „Стратегии и програми“ да даде ясно и точно описание за дългосрочните планове за перспективите на Община Ямбол, съобразено със спецификата за региона)
  5. Би внесла яснота на обществеността относно поемането на Дълг от 17 млн. лв.

 

Допълнение: Провел съм предварителни консултации – експертен екип от академична общност с международно признати постижения в научната област, с богат опит във финансовата и управленска материи, с богата библиография в научният сектор и практическото му приложение, с референции и извършени Оценка на риска на над 50 Общини в Република България, който има готовност да разговаря по такава възложена от Община Ямбол Оценка на риска. Държа да отбележа, че масово Общините вече прилагат такава практика като икономически по изгоден вариант и същевременно публично оповестен и с достатъчни ясноти за всички данъкоплатци.

 

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги,

Считам, че нашето изборно присъствие не следва да е подвластно на амбициите на различните партии за управление, а общополезно за съгражданите ни на база доказани качества на всеки член на ОбС, а механизма на взаимоотношения да извлича най-добрите Решения в полза както на нас – жителите на този град, така и в дългосрочен план за децата ни, и поколенията. Воден от тази си отговорност Ви предлагам да гласуваме следното

2. 2. Проекто Решение:

Общински съвет град Ямбол взима Решение Кметът на Община Ямбол да възложи на авторитетна външна експертна комисия да изготви оценка на риска преди поемане на Общински дълг от 17 милиона лева.

В качеството си на Вносител гласувам „За“ това Решение.

 

 

Гр.Ямбол, 13.11.2017г.                                                    С Уважение: ……………………………….. /д-р Павел Додов/

 

Съкращения:

ОбС – Общински съвет

ПК по БФ – Постоянна комисия “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

ПК по КЧДКТ – Постоянна комисия “КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”

ЗПУГДВМС – Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

ЗОД – Закон за общинския дълг

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗПФ – Закон за публичните финанси

ЗОП – Закон за обществените поръчки

НАП – Национална агенция по приходите

About the Author :