Под прага на бедност през 2018 г. са 24,3% от жителите на област Ямбол

Yambol10През 2018 г. в област Ямбол линията на бедност е 347.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.3% от населението на областта, съобщават от Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта намалява с 6.5%, а относителният дял на бедното население в областта нараства с 4.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 20.5%, а при жените – 28.0%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 7.5 процентни пункта при 3.0 процентни пункта за страната (мъже – 20.4% и жени – 23.4%). В сравнение с 2017 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените нараства съответно с 8.1 и 0.3 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.3% до 29.0%, или с 4.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 53.1%, или с 28.8 процентни пункта.

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата в областите София (столица) – 513 лв., Стара Загора – 403 лв. и Варна – 383 лева.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Велико Търново и Монтана – по 26.2%, а най-нисък в областите Перник – 11.9%, Кюстендил и Разград – по 14.7%.

Материални лишения на домакинствата

 В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

През 2018 г. 19.3% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 4.0 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

 Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2018 г. 37.5 хил. лица, или 30.9% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Стойността на показателя нараства с 2.4 процентни пункта спрямо 2017 година.

 

 

About the Author :

Leave a reply