Под прага на бедността са били 27,4% от жителите на област Ямбол през 2019 г.

През 2019 г. в област Ямбол линията на бедност е 352.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 27.4% от населението на областта, съобщават от Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 1.6%, а относителният дял на бедното население в областта нараства с 3.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 24.2%, а при жените – 30.5%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 6.3 процентни пункта при 3.4 процентни пункта за страната (мъже – 20.9% и жени – 24.3%). В сравнение с 2018 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените нараства съответно с 3.7 и 2.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.4% до 33.3%, или с 5.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 52.1%, или с 24.7 процентни пункта.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик – съответно 268 и 292 лв., а най-високата в областите София (столица) – 589 лв., Перник – 475 лв. и Стара Загора – 459 лева.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1% и Кюстендил – 28.8%, а най-нисък в областите Плевен – 14.3% и Благоевград – 16.5% .

Материални лишения на домакинствата

 В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

През 2019 г. 39.6% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 20.3 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

 Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2019 г. 56.7 хил. лица, или 47.6% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Стойността на показателя нараства с 16.7 процентни пункта спрямо 2018 година.

 

About the Author :

Leave a reply