Подменят кухненското оборудване на Дом за стари хора по проект

2985Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща потребителите от Дом стари хора в Ямбол и включените в програмата Домашен социален патронаж ще бъде доставено и монтирано по проект на община Ямбол. Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“.  Общата му стойност е 21 хил. лева, от които 18 851,08 лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината. Договорът за изпълнението на  проект „„Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга в Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане“ е вече подписан.

Кухнята обслужва общо 412 потребители – 202 души от Дома за стари хора и 210 потребители на услугата Домашен социален патронаж – възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването.

Закупуването на ново кухненско оборудване ще допринесе за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята, по-бързо приготвяне на храната, а реализираните икономии ще бъдат насочени към други дейности, свързани с подобряване качеството на предоставяните социални услуги. Материалната база на Дома за стари хора ще се модернизира и ще се изпълнят нормативните изисквания за оборудването. Като цяло ще се повиши качеството на предлаганите социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

 

About the Author :