Поглед към земеделието и животновъдството в родния край

IMG_20170504_133721Интересна среща на ученици от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово и техни преподаватели с представители на фирма „Агролес – Николай Димов“ ЕООД се проведе на 4 май. Присъства и директорът на училището Дора Карагьозова. Посещението бе по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейност 2 („Работа с учениците“), точка 5 – „Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии“. Ето защо мероприятието беше посетено от родители, както и от ръководителя на проекта  София Минева, а и от координатора Златина Николова.

IMG_20170504_133422Катя Димитрова, представител на фирмата, запозна присъстващите със същността на работата, управлението на различните процеси в труда на земеделските производители. Тя препоръча на учениците от пети до осми клас къде да придобият съответната професионална квалификация след завършване на основното си образование. Катя Димитрова изтъкна огромното значение на този отрасъл за икономиката, както и необходимостта от развитие на родното ни животновъдство. Така е подобрява и качеството на живота, защото консумацията на качествени продукти допринася за здравословното хранене на хората.

IMG_20170504_133706След това присъстващите имаха възможност да се запознаят с наличната агротехника и нейното предназначение в земеделското производство. А в кравефермата ветеринарният лекар Петър Пумпалов изнесе интересна беседа за грижите, които трябва да се полагат при отглеждането на животните, за болестите, които понякога възникват при тях и съответната профилактика. Всички получиха после брошури за дейността на фирмата и химикалки.

Накрая бяха раздадени 50 пакета храна и напитки, осигурени чрез кетъринг – за всички участници в мероприятието.

Растениевъдството и животновъдството са сред отраслите, осигурявали препитанието на българите през вековете, тяхното съществуване. Работата и на земеделските производители, и на животновъдите днес е значително облекчена – механизация на труда, субсидиране от държавата и т.н. Но рискове не липсват, естествено. Но безспорно това са професии, които носят удовлетворение от труда и усещане за пълноценност.

hdr IMG_20170504_135223 IMG_20170504_140134

About the Author :

Leave a reply