Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември 2017 г.

evn341_01Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември 2017 г. Това сочат данните на дружеството за потреблението в Югоизточна България.Средната стойност на фактурите за всички битови клиенти на EVN България за декември 2017 г. е 61,49 лв. с ДДС, което е 4,63% по-ниска стойност спрямо средната фактура от декември 2016 г., когато е била 64,47 лв. с ДДС. Тази разлика следва по-ниското средно потребление, което през декември 2017 г. е 325 kWh, или със 7,7% по-малко спрямо средното потребление от декември 2016 г. от 352 kWh.

Данните по нива на потребление са както следва:

–       Консумация на електроенергия до 300 kWhимат 57,5% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 22,89 лв.

–       Консумация на електроенергия от 301 до 1000 kWh имат 38,8% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 100,56 лв.

–       Консумация на електроенергия над 1000 kWhимат 3,7% от клиентите. Средната фактура за декември 2017 г. при тези клиенти е 251,84 лв.

Посочените средни стойности на потребление и фактури не се отнасят към конкретен случай, тъй като консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

Определящо за консумацията е начинът на отопление на клиентите. В планинските райони, където традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с други области, в които най-честият начин за отопление е чрез електроенергия.

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

–       индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

–       използва ли се в имота електроенергия за отопление

–       външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

–       брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището

–       състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки в сградата/имота

–       вид и брой на използваните електроуреди, техният клас на енергийна ефективност и др.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

Утвърденият график за плащане по групи клиенти е:

  • за клиенти група I – от 10-то число
  • за клиенти група II – от 17-то число
  • за клиенти група III – от 24-то число
  • за клиенти група IV – от 30-то число
About the Author :