Повече осъдителни присъди

pic1508По данни на НСИ през 2013 г. с осъдителна присъда са приключили делата на общо 1 096 престъпления с местоизвършване на територията на област Ямбол. В сравнение с 2012 г. техният брой е нараснал с 26.7%.

По общини броят на престъпленията завършили с осъждане бележат ръст в община Елхово – със 124.2%, докато в общините Болярово, Стралджа, Тунджа и Ямбол е регистрирано намаление съответно с 32.7, 14.0, 6.9 и 1.8%.

През 2013 г. в област Ямбол броят на обвиняемите лица е 1 804, или с 31.7% повече от предходната година. Увеличението се дължи на условно осъдените лица и освободените от наказание, съответно с 92.6 и 50.0%. Броят на прекратените дела спрямо предходната година намалява с 21.7%, с ефективна осъдителна присъда – с 20.4%, а с оправдателна присъда – с 8.6%.

През 2013 г. общият брой на осъдените лица по местоизвършване на престъпленията в област Ямбол е 1 465, като спрямо предходната година броят им се увеличава с 42.8%. Нарастването се дължи главно на ръста на броя на престъпленията против държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции, нараснали повече от седем пъти и на престъпленията против правата на гражданите нараснали три пъти. Относителният дял на броя на престъпленията против държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции нараства с 40.7 процентни пункта спрямо предходната година.

В структурата на осъдените лица през 2013 г. по видове престъпления преобладават осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 49.0% от общия брой. Следват престъпления против собствеността – 26.1% и общоопасни престъпления – 15.2%.

От общия брой на осъдените лица през 2013 г. за престъпления, извършени на територията на област Ямбол, на 1 199 е наложено наказание „лишаване от свобода”. Спрямо 2012 г. осъдените с „лишаване от свобода” се увеличават с 63.4%. Наказанията „пробация” и „глоба” са наложени съответно на 234 и 15 лица, като спрямо 2012 г. се наблюдава намаление съответно с 8.2 и 40.0%.

За 2013 г. коефициентът на криминална активност за област Ямбол е 1 322  на 100 хил. души при 914 на 100 хил. души за 2012 година.

Относителните дялове на осъдените лица са най-големи във възрастовите интервали 18 – 24 години – 30.7%, следват 30 – 39 години – 25.2% и 25 – 29 години – 21.9%

About the Author :