Повече осъдени през 2014 г.

През 2014 г. в област Ямбол са приключили делата за 2 084 престъпления, като в сравнение с 2013 г. броят им е нараснал с 50.5%. С осъдителни присъди са решени делата за 400 извършени престъпления (19.2%), с условни присъди – за 1 421 престъпления (68.2%), за 202 престъпления (9.7%) – с освобождаване от наказание, с оправдаване – за 47 престъпления, а за 14 делата са били прекратени. През 2014 г. в област Ямбол броят на обвиняемите лица е 3 322 или с 84.1% повече в сравнение с 2013 година. Осъдителни присъди са наложени на 2 919 лица, 328 са освободени от наказателна отговорност, оправдани са 57 лица, а делата на 18 лица са прекратени. В структурата на осъдените лица през 2014 г. по видове престъпления с най-голям брой и относителен дял са осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица , изпълняващи публични функции – 2 190 лица, или 75.0% от общия брой на осъдените в област Ямбол. От осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 2 144 лица (98.0%) са наказани за незаконно преминаване през граница (член 279 от НК). Осъдените за престъпления против собствеността – 358 лица (12.3%) и за извършването на общоопасни престъпления – 202 лица (6.9%). От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2014 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 2 668 души. От тях 2 410 лица (90.3%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Спрямо 2013 г. броят на лишените от свобода се увеличава със 112.3%. Наказанията „пробация” и „глоба” са наложени съответно на 219 и 20 лица Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:
– Осъдените мъже са 2 728 (93.5%), а осъдените жени – 191 (6.5%);
– Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 18 – 24 години – 1 165 лица, или 40.0% от общия брой на осъдените. Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) са 167 (фиг. 1).

Фиг. 1. Структура на осъдените лица в област Ямбол по възрастови групи през 2014 година

gr

About the Author :