Повече деца са обхванати в детските заведения на община “Тунджа” през новата учебна година

DSC01104Детските градини в община „Тунджа” за учебната 2016- 2017 година са 5, като  към тях са разкрити и осъществяват прием изнесени групи и в други населени места, както следва:

Детска градина „Дечка Сюлемезова”, с.Веселиново с изнесена целодневна детска група в с. Чарган;

Детска градина „ Изворче”, с.Кабиле с 4 изнесени целодневни групи, съответно по една в с. Безмер и с. Дражево и две групи в с. Хаджидимитрово;

Детска градина „Щурче”, с.Кукорево с 3 изнесени целодневни детски групи, съответно по една в селата Окоп, Победа и Козарево;

Детска градина „ Звездица”, с.Скалица с 4 изнесени групи, съответно по една в селата Ботево, Роза и две – в с.Бояджик.

Детска градина „Кольо Тенев”, с.Тенево с 3 изнесени групи, по една в селата Маломир, Крумово и Генерал Инзово.

Към детските градини в селата Веселиново, Кабиле, Кукорево и Тенево са разкрити и предлагат грижи за децата до 3 г. – 4 яслени групи с общо 70 деца по прогнозни данни спрямо 58 деца през учебната 2015-2016 г..

По предварителна информация през учебната 2016 – 2017 учебна година,  в 25 – те групи на общинските целодневни детски градини ще бъдат обхванати общо 472 деца спрямо 452 през предходната учебна година. Повишен е обхватът на децата до 3 г. и децата на 3 и 4 – годишна възраст.

По данни на директорите на детските заведения, децата на 5  и 6 години, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са 221, за които са осигурени  учебни помагала. Осигурен е транспорт за 5 и 6 -годишните деца от населените места, в които няма детска градина до приемната детска градина. Децата се превозват със специализиран транспорт, като с оглед  на безопасността им е осигурен придружаващ учител или лице от персонала.

В изпълнение на чл.59, ал.1 от Закона за предучилищно и училищното образование  с решение на Общинския съвет „Тунджа” е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община „Тунджа”. Общинският съвет определи и общата щатната численост на персонала в общинските детски градини: 55,5 щ.бр. педагогически персонал и 56,75 щ.бр. непедагогически персонал.

Общата щатна  численост на персонала в детските градини  е 107,25 щ.бр. като 55,5 педагогически персонал, и  51,75 – непедагогически персонал.

Предприети са необходимите мерки и действия за ресурсното обезпечаване в детските градини по отношение на персонала – педагогически и непедагогически.

Община „Тунджа” организира кетеринг-доставка на храна в детските градини, с което се гарантира здравословното и балансирано хранене на децата.

За поредна 8 година, Общината ще кандидатства от името на детските градини по схема „Училищен плод”. За първа година детските заведения ще се включат и в схемата „Училищно мляко”.

Приключени са ремонти в детските градини Ботево, Генерал Инзово, Бояджик,  Кабиле и Кукорево. Реализирани са ИП / инвестиционни проекти/ за възстановяване на мълниезащита в детските градини Ботево и Скалица. Предстои възлагането на ремонтите в детски градини Безмер и Козарево.

В детска градина „Изворче”, с. Кабиле е осъществен ремонт по Програмата за оказване на хуманитарна помощ на цивилното население  чрез Посолството на САЩ. Инвестицията е във финансови средства за осигуряване на необходимите за ремонтните дейности материали. Български и американски военни с доброволен труд санираха сградата отвън, в спалните помещения и коридорите е поставен ламинат и теракота, боядисани са вътрешните стени, основно са ремонтирани кухнята, санитарните възли и физкултурният салон и е подменено тяхното обзавеждане. Обновени са също дворът, детската площадка и оградата на детската градина. Общата стойност на проекта е близо 50,000 долара. Ремонтираната детска градина ще осигури по-безопасна и съвременна среда за 40 деца, посещаващи детската градина.

Това е поредният проект, който надгражда инвестициите и доброто партньорство от реализираните преди години строително–ремонтни дейности в Начално училище „Васил Левски”, с. Завой, в детската градина в с. Козарево, в читалищата в селата Роза, Бояджик и Козарево.

От 01 август 2016 г. стартира проект „ Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”, финансиран по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.2015.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на програма „ Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 „ Общинските детски градини, по който детските градини са партньори на общината и на Центъра за образователни програми и социални инициативи / ЦОПСИ/.

About the Author :