Питане на Иван Кърцъков към председателя на Общински съвет

1212До председателя на ОбС Ямбол

Данаил Ибришимов

 

 

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

гр.Ямбол ул.“Атанас Кратунов“ 48 А

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол

            Уважаеми г-н Ибришимов,

Съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и по точно

Чл.69.1. Гражданите отправят питания до председателя на общински съвет след приключване на дневния ред като предават текста на питането в два екземпляра, предварително депозирано в канцеларията на общински съвет Ямбол, стая 202 в община Ямбол, най-късно 10 дни преди датата на предстоящата сесия. Председателят дава думата на гражданина да огласи питането си.
Вие г-н Ибришимов ми отнехте това мое право на сесията на 27.02 2018г. на ОбС Ямбол  – питане, което бях завел в деловодството на ОбС Ямбол още на 31.01.2018 – Вх.№ В-0037 !!! И никак не звучеше убедително от вашите уста, че кметът не Ви бил отговорил на Вас?!?!?! Че какво общо има кметът с ОГЛАСЯВАНЕ НА ПИТАНЕТО МИ??? ОТГОВОР И КОМЕНТАР ПО НЕГО СЕ ПРАВИ НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС.

            Чл.69.6. Председателят на общински съвет обявява постъпилите писмени отговори на питания след приключване на дневния ред на следващото заседание и в началото на времето за питания, след което дава думата на председателите на съответните постоянни комисии да ги огласят или сам огласява отговора, ако питането е отправено към него.

            Всичко това затвърждава у мен усещането, че явно въпросът е много деликатен за честен отговор и „тупкането на топката“ е най-вероятно, защото се цели потулването на истината!!! А ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО ЯСНИ И НЕДВУСМИСЛЕНИ и ВЪОБЩЕ НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ТЯХ В РАМКИТЕ НА ЧАС-ДВА!!!

            А ТОВА, ЧЕ НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ КМЕТЪТ „НЕ КОМУНИКИРА И НЕ ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯ НА ОбС Ямбол“ НЕ Е УЧУДВАЩО ЗА НИКОГО! НАДЯВАМ СЕ И ЗА ВАС.

            ЕТО ЗАЩО ПРЕПОВТАРЯМ МОТИВИТЕ И ПИТАНЕТО СИ:

            „На публичното обсъждане на бюджета на община Ямбол за 2018г. на предложение на гражданин на общината относно възможностите за финансово подпомагане на таланти в сферата на изкуството и културата кмета Георги Славов отговори, че това отдавна е практика, че тричленна комисия, в състава на която е той самият и зам.- кметицата Илиана Бицова е тази, която решава кой от предложените автори да бъде подпомогнат?!

            Тези дни в публичното пространство изтече информация, че секретаря на общината Антон Живков Кабрански е издал стихосбирка (или каквото е там)?!

            Тези два факта ме наведоха на следните въпроси, които отправям към Вас съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

  1. 1.      Кои са поименно авторите, творците и всички останали, какви произведения са подпомогнати да бъдат издадени (посочете заглавията и издателските къщи) и с какви суми са подпомогнати по решение на въпросната комисия през 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, …?
  2. 2.      Какви са доходите (сумите), изплатени на секретаря на община Ямбол Антон Живков Кабрански за последните 5 години (2017, 2016, 2015, 2014, 2013), включително заплати, Допълнителни договори за временно изпълняващ функциите на директор дирекция (или друга длъжност) в община Ямбол, ДМС (допълнително материално стимулиране), за работа по заповед извън функциите му на секретар на община Ямбол, за работа като ръководител или член на екипа за управление на проекти по договори по европроекти на Община Ямбол и други такива с произход община Ямбол с ЕИК 000970496           

            На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.“

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Надявам се да се коригирате и на следващото заседание на ОбС Ямбол да ми дадете думата за огласяване на питането ми, да получа отговор и да изразя удовлетворение или неудовлетворение от отговора като обясня мотивите си за това, като по този начин поправите пропуска си от последната сесия на ОбС Ямбол на 27.02.2018г. !!!

            Чл.69.7. По отговорите на питанията не се допускат разисквания освен възможността на питащия гражданин да изрази удовлетворение или неудовлетворение от отговора като обясни мотивите си с времетраене до 2 минути.

                                                                       С уважение:

                                                                                              Иван Кърцъков

About the Author :