Питане на Иван Кърцъков за храненето в детските заведения

I. KarcakovДо г-н Данаил Ибришимов

председател на ОбС Ямбол

До медиите

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Съгласно  посочения правилник отправям следните въпроси:

Поради многобройните във времето случаи за пострадали деца от хранителни натравяния в различни ДЯ(детски ясли) и ЦДГ (целодневни детски градини) на територията на РБългария искам да получа, а чрез мен и родителите на децата в ДЯ и ЦДГ в община Ямбол, следната информация:

1.1. По какъв начин е регламентирано спазването на НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.) в случаите, когато по повод на рожденни и именни дни или при друг радостен повод се внася „храна и напитки(включително сокове)“ отвън от родителите и близките на децата (при пълното ми убеждение в благонамереността на тези хора)?

1.2. Има ли издадени заповеди от директорите на ДЯ и ЦДГ в община Ямбол по този повод и от коя дата?

1.3. Кой е отговорния зам.кмет в община Ямбол и кога за последно е извършил проверки в ДЯ и ЦДГ в община Ямбол относно спазването на НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.)?

            Съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол на Общински съвет Ямбол:

            Чл.20. (изм., ХІІ/13.07.2012г.) Длъжностните лица в общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници необходимата информация по всеки разглеждан проблем по ред определен от кмета на общината.

            Чл. 30.2. Общинският съветник има право:

                        4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.

                        6. да ползва МТБ и услугите на общинската администрация

С уважение:

/Иван Кърцъков/

About the Author :