Питане за конфликт на интереси за фирми на общински съветници

До председателя на ОбС Ямбол

                                                                               доктор Данаил Ибришимов

                                                                                Копие:

                                                                                         г-н Бойко Борисов

                                                                                         председател на ПП ГЕРБ

 

                                                                                         кмета на Община Ямбол

                                                                                         инж. Георги Иванов Славов

         П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

             Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Славов,

            След извършена справка в интернет страницата на Търговсия регистър, който е публично достъпен за всеки потребител, относно фирмите „ДИКС 2001“ ЕООД с ЕИК 128056432, „ДИКС 2001 Инвестмънт“ ООД с ЕИК 203323320 и „ДИКС 2001 Строй“ ООД с ЕИК 203585365 изплуваха много интересни факти?! Това е и повода за настоящето питане.

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Съгласно  посочения правилник отправям към вас следните въпроси:

1. Знаете ли, че и в трите фирми собственик/съсобственик и управител до 19.08.2016 е общинският съветник в ОбС Ямбол Димитър Атанасов Стоянов избран с бюлетината на Реформаторския блок на последните избори за Общински съвет през октомври 2015 г.?

2. Знаете ли, че до тази дата  19.08.2016 във фирма „ДИКС 2001 Инвестмънт“ ООД с ЕИК 203323320 общинският съветник в ОбС Ямбол Димитър Атанасов Стоянов избран с бюлетината на Реформаторския блок на последните избори за Общински съвет през октомври 2015 г. е в съдружие 50% на 50% с  общинския съветник в ОбС Ямбол от ПП ГЕРБ Иван Йорданов Йорданов?

3. Знаете ли, че след тази дата  19.08.2016 в две от въпросните фирми „ДИКС 2001 Инвестмънт“ ООД с ЕИК 203323320 и „ДИКС 2001 Строй“ ООД с ЕИК 203585365 общинският съветник в ОбС Ямбол Димитър Атанасов Стоянов е прехвърлил собствеността си на дъщеря си Светла Димитрова Атанасова, но той продължава да е управител в тях?

4. Участвала ли е някоя от посочените по горе три фирми като подизпълнител на спечелилите търга фирми „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ЕООД Бургас с ЕИК 147215893 или „Бета комерс“ ООД Сливен с ЕИК 119670841 на обект Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ или целодневна детска градина (ЦДГ) „Свобода“ в гр.Ямбол по ОПРР 2014 – 2020 („КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ по три обособени позиции – третата е ДЯ „Мечо Пух“)

5. Ако са участвали като подизпълнител на въпросните обекти извършвали ли са Строително монтажни работи (СМР) визирани в сигнала до Районна прокуратура Ямбол на Националната Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) София?

6. Според сключения договор между община Ямбол и спечелилите търга фирми „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ЕООД Бургас с ЕИК 147215893 или „Бета комерс“ ООД Сливен с ЕИК 119670841 на обект Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ или целодневна детска градина (ЦДГ) „Свобода“ в гр.Ямбол по ОПРР 2014 – 2020 („КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ) имат ли Изпълнителите право на подизпълнител? Подписали ли са в тръжните книжа декларация за липса на подизпълнител? Ако са подписали и са ползвали подизпълнител то как и с какви суми са санкционирани от Възложителя Община Ямбол в лицето на кмета инж.Георги Иванов Славов?

7. Има ли конфликт на интереси, ако фирми на общински съветници работят по обществени поръчки като подизпълнители, по които преди това са гласували одобрението им и включването им в бюджета на Община Ямбол?

Уважаеми г-н Борисов,

 Като как тази симбиоза между фирмите на вашите членове общински съветници в ОбС Ямбол от ПП ГЕРБ и тяхните опоненти от другите политически партии от една страна и Обществените поръчки с Възложител Община Ямбол от друга страна си съжителстват???

            Това ли Ви е морала на управляващите и властимащите от вашата партия?

На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.“


About the Author :

1 Comment to “Питане за конфликт на интереси за фирми на общински съветници”
  • ty
    August 23, 2018 - Reply

    Нещастник, не ти минават номерата, пак избираме Георги Славов, още на първи тур .

Leave a Reply to ty Cancel reply