Пет трансгранични проекта на стойност над 1,7 милиона евро внесе за одобрение община “Тунджа”

tundja 2Пет проектни предложения по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция, които касаят територията на Община „Тунджа”, са внесени в двете приоритетни оси- Туризъм и Околна среда.

По приоритетна ос Околна среда са депозирани 2 проектни предложения: 

1. Комплексна система за видеонаблюдение за предотвратяване и намаляване на последиците от пожари и наводнения, в което община „Тунджа” е водещ  партньор, а партньор от турска страна е Областна управа Енез. Проектът е разработен по изискванията на специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион. Основната цел на проекта е Превенция на непредвидими природни бедствия (пожари и наводнения) в граничния регион, като за целта ще бъдат закупени и монтирани две комплексни системи за видеонаблюдение за предотвратяване и намаляване на последиците от пожари и наводнения в Тунджа и Енез. Стойността на проекта е 595 320.80 евро

2. Защита на почвата и подпочвените ресурси, чрез органично земеделие, проектът е депозиран от Асоциация на млекопроизводителите в Одрин област и Област Селиолу, а МИГ- „Тунджа” е партньор. Проектът е разработен по Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Основната цел на проекта е да се защити природата чрез повишаване на информираността, увеличаване броя на биологичното земеделие и намаляване използването на пестициди. Стойността на проекта е 59 952.74 евро. 

По приоритетна ос Туризъм са подготвени три проектни предложения: 

1. Надграждане на Фестивалите с иновативни подходи- Кандидат е Асоциация за насърчаване и поддържане на Културата на Къркпънар/ Турция, а Община „Тунджа” е партньор. Специфичната ос, по която е разработен проекта е 2.2. Увеличаване потенциала на туризма  на трансграничния регион чрез разработването на общи дестинации. Основните цели на проекта са- Укрепване на потенциала на туризма чрез иновативни методи за насърчаване, повишаване на привлекателността на фестивалите и подобряване на трансграничното сътрудничество. Това ще се постигне чрез популяризиране на международния маскараден фестивал „Кукерландия“ в Одрин и популяризиране на фестивала „Къркпънар мазни борби“ в „Тунджа“. Стойността на проекта е 105 103.84 евро.

2. Изкуство без граници проектно предложение на Община Тунджа и валийството в Одрин по Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. Основната дейност, заложена в предложението от страна на общината, е преустройство на част от училищна сграда в село Генерал Инзово в приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти с интерактивна зала, работилница за приложно изкуство, занаятчийска работилница, спален тракт и зона за отдих и хранене. За постигане на целта ще бъдат реализирани мерки за повишаване качеството и разнообразието на предлаганите туристически продукти и услуги, капацитета и конкурентоспособността на туризма, както и дейности за популяризиране, съхраняване и развитие на местните занаяти и традиции. Предложението е вързано със стратегическата цел на общинската програма за развитие на туризма, а именно: Утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на община „Тунджа” посредством оптимално използване на наличните ресурси в съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма. Приблизителната му стойност е около 500 000 евро.

3. Пътуване до местната култура- проектът е разработен по приоритетна ос Увеличаване на туристически привлекателността на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с тях инфраструктура. Водещ партньор е Дирекция младежки услуги и спорт- провинция Одрин / Турция, а партньор от „Тунджа“ е Сдружението на читалищата „Читалища с бъдеще 2012“. Целта на проекта е по нов начин да се популяризира културното наследство, като се разчита на обменни туристически посещения, засилване на сътрудничеството между двете страни. В Одрин ще се извърши ремонт на фолклорна зала в  за представяне на турски фолклорни танци, а за развиване дейността на читалищата от община „Тунджа“ и за провеждане на различни мероприятия- различни прояви от културния календар на общината, ще се закупят мобилни шатри и оборудване.  Стойността на проекта е 498 184,94 евро.

При одобрение и реализация на проектите ще бъде привлечено външно финансиране за над 1 700 000 евро за дейности, които не могат да бъдат реализирани със средства от държавния и общински бюджет, ще се  увеличат и възможностите за бизнес и туризъм между община „Тунджа“ и различните общини от Турция- Одрин, Енез, Селиолу.

 

 

About the Author :