Пето заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP8618На 29 януари 2016 година от 9.30 часа се състоя петото заседание на Общински съвет – Болярово.

На него местните депутати обсъдиха и приеха бюджета на общината за 2016 година; плана за заседанията на ОбС Болярово през 2016 година; годишния отчет за изпълнението на Програмата за управление за мандата 2011 – 2015 година; Програма за управление на мандата 2015-2019 г.; празничен календар за честване на годишнини и други празници в община Болярово през 2016 г.

Общинските съветници обсъдиха и гласуваха докладни записки относно: отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2015 г. и  Общински годишен план за младежта за 2016 г.; план-сметка на Звено към дейност “Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” за 2016 година; отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2015 г.; годишен отчет на МКБППМН за 2015 г.; ползване на дървесина през 2016 г. от общинския горски фонд на територията на община Болярово; задание и даване на разрешение за изготвяне проект на Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване на имот с номер 000116 в местността „Касърова вода”,  по КВС на землището на с.Ситово, с ЕКАТТЕ 66679, община Болярово; одобряване на безлихвен заем за сметка на чужди средства.

About the Author :