Пети проект обучава служителите на община Стралджа

DSC02385„Надграждащо обучение – Община Стралджа” е петият поред проект  по ОП”Административен капацитет”,осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, който общината ще изпълни в рамките на 12 месеца. Проектът е по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Общата цел  е придобиване на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез надграждащи обучения. На презентацията, по време на въвеждащата пресконференция,  Атанаска Христова, ръководител на проекта и секретар на общината,  поясни, че „постигането на целта ще спомогне за постигане целта на процедурата, а именно „Повишаване на квалификацията на служителите в администрациите на общинско, областно и централно ниво, чрез обучения в страната” . Стъпвайки на досега постигнатите резултати от реализацията на предходните четири проекта по ОПАК, петият ще допринесе и за повишаване мотивацията  и придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията. Всичко това ще способства за изграждане на лидери, способни да постигнат обвързаност на поставените стратегически цели на администрацията с управлението на човешките ресурси в нея. Очакванията са  и за повишаване професионалните знания и умения на общинските служители.

В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения на 319 служители от администрацията в три модула /”Лична ефективност”, „Управление на промяната, времето и стреса” и „Мултикултурна комуникация, толерантност и антидискриминация”/, за което обучените ще получат  сертификат.

С адмирации за последователността по изпълнение на проекти по ОП”Административен капацитет”, кметът на общината Митко Андонов, изрази увереността си, че реализацията на поставените цели ще осигури желаното повишаване на знанията и уменията на общинските служители, те ще получат информация, опит и подготовка за още по-добро обслужване на гражданите.

About the Author :