Парите за “новата болница” на три транша, тази година – 8 100 000 лева

IMG_8348Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол. Капиталът на лечебното заведение ще бъде увеличен с парични вноски в размер до 27 000 000 лв. за периода 2019 – 2021 г. Това стана след посещение на министър-председателя Бойко Борисов в недовършената болнична сграда в Ямбол ден по-рано.
Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парични вноски, както следва: през 2019 г. – вноска в размер на 8 100 000 лв.; през 2020 г. – вноски в размер до 13 500 000 лв.; през 2021 г. – вноски в размер до 5 400 000 лв.
С решението държавата ще увеличи дяловото си участие в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол чрез парична вноска в размер на 8 100 000 лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол е лечебно заведение – търговско дружество с 84,42 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Същото е с предмет на дейност осъществяване на болнична помощ.
Записаният капитал на дружеството към 31.12.2018 г. е в размер на 10 264 417 лв. През последните две финансови години лечебното заведение отчита нарастване на приходите, съответно финансовите резултати са положителни, както и липсват просрочени задължения, предвид което финансовото състояние на дружеството би могло да се определи като стабилно. В този смисъл, болницата има необходимия потенциал за резултативен отговор на предстоящите предизвикателства през следващия тригодишен период.
Със средствата от увеличението на капитала ще се извърши построяване на нов болничен блок за 250 болнични легла, на чиято територия ще се реализира дейността на лечебното заведение.

About the Author :