Обява за среща за обществено обсъждане в Тенево

Logo-palfinger

Палфингер Продукционстехник България ЕООД, с. Тенево

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Промяна в капацитет на действащи инсталации, монтаж и експлоатация на линия за автоматизирано нанасяне на лаково покритие

Срещите ще се проведат:

  • в с. Тенево                         на 21.12.2015 г., от 16:00 ч., в читалище „Просвета“, малка зала;
  • в община Тунджа             на 22.12.2015 г., от 16:00 ч., в зала 1, Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1

Докладът за ОВОС, приложенията към него и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в сградата на община Тунджа, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1, РИОСВ Ст. Загора (стая 2.1), читалище „Просвета“ с. Тенево и Палфингер Продукционстехник България ЕООД, с. Тенево.

Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.

За контакт по общественото обсъждане от страна на възложителя: г-н Венелин Тодоров, тел. 0887 667 444.

 

About the Author :