Инвестиционно предложение за нови регулиращи и измервателна линии

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. “Люлин“ 2, бул. “Панчо Владигеров“ № 66

 УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на нови регулиращи и измервателна линии на АГРС “Ямбол”

При проявен интерес, писмени становища и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стара планина“ №2.

Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД – https://www.bulgartransgaz.bg/

About the Author :

Leave a reply