Още социални услуги за хората от община „Тунджа“

chelen-1Три нови проекта ще увеличат капацитета и ще повишат качеството на социалните услуги в домашна среда, които община „Тунджа“ предоставя на своите жители. Изключителният ефект  от тази подкрепа мотивира екипа на общината да продължава да развива и надгражда тези политики в интерес на хората в неравностойно социална положение. Общината е разгърнала широка мрежа от услугите Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, личен и социален асистент, домашен помощник, които е предоставяла или предоставя с проектно финансиране, като местна дейност и с целеви средства от държавния бюджет. Това гарантира достъп до услуги, свързани с доставката на готова храна и грижи в домашна среда практически във всички 44 населени места от селски тип на територията на общината. Новите проекти не само ще повишат капацитета и качеството на тези услуги, но и ще предоставят нови, допълнителни възможности  за хората в неравностойно социално положение, като медицинско обслужване и психологическа подкрепа в домовете на потребителите, както и подобряване на жизнената среда.

chelen-1-prenosЦентър за услуги в домашна среда, чрез който ще се предоставят интегрирани мобилни медико – социални грижи за хората от малките населени места, ще бъде създаден по проект Център „Домашни грижи” – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община “Тунджа”, който е финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца. Стойността на одобреното финансиране е 252 269,60 лв. По проекта потребителите ще ползват услугата личен асистент, която ще е съчетана и с посещения на лекар,медицинска сестра, психолог и рехабилитатор при необходимост.

Стартира изпълнението и на най – мащабния социален проект „КОМПАС – интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“. Той е финансиран по  Процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и е на стойност 889 917.41 лв. Чрез проекта ще бъде въведена пилотно в община „Тунджа“ услугата безплатна детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична консултация. Ще бъде надграден опитът в предоставянето на услуги в домашна среда, като потребителите им, чрез личните, социалните асистенти и домашните помощници, ще могат да заявяват и медицински прегледи от специалисти в домовете си. В подкрепа на самотните възрастни хора и други лица в неравностойно положение, ще бъде формиран и екип, който ще извършва малки по мащаб ремонтни, хигиенизиращи и други дейности, когато потребителите на услуги не са в състояние да се справят сами. Дейностите ще бъдат организирани и координирани от Общински общностен център „КОМПАС“. В екипа на центъра ще бъдат включени социален работник, медиатор, логопед, психолог, юрист и широк спектър от медицински специалисти в полза на местните общности.

В периода от 1 юни до 30 септември 2019 година община „Тунджа“ реализира проект „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Дом стари хора и „Домашен социален патронаж” с. Болярско. По проекта ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване. Проектът ще се реализира в социалния комплекс – Дом стари хора „Христо Ботев“ и Домашен социален патронаж – с. Болярско, община „Тунджа“,. Той ще повиши качеството и на услугите в домашна среда, свързани с доставката на готова храна.Проектът е на стойност 29 913,72 лв.

Предстои разработването и реализацията на нови социални проекти от общината и от другите регистрирани доставчици на услуги на територията й в рамките на ресурсите, договорени от Местна инициативна група „Тунджа“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Във фокуса на новите проекти отново ще бъдат децата, самотните възрастни хора и хората с увреждания. Община „Тунджа“ ще разработи и проектно предложение, съвместно с клубовете на пенсионера, чрез което ще бъдат  подобрени  условията в тях и ще бъдат предоставяни нови услуги.

Социалната политика е един от безспорните приоритети в работата на общината. Разработването на нови проекти и включването на още услуги в полза на хората и в интерес на местните общности осигурява и гарантира помощ и подкрепа там, където тя е най – необходима.

About the Author :