Оферти за обучение на тунжанската администрация

DSC00544aНа 04.04.2014 г. в заседателната зала на община “Тунджа”  започна работа комисия, определена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности”; Обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”.

В обявения срок постъпиха 12 оферти, които са предадени от деловодителя на комисията по представен опис. На публичната част от работата на комисията присъстваха представители на един от участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отвори пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, като плик № 3 „Предлагана цена” от всяка оферта се подписа от  трима от членовете на комисията.

Отворен бе плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, от всяка оферта. Всички документи, съдържащи се в него се подписаха от трима членове на комисията.

Комисията отвори и плик  № 1 – „Документи за подбор”, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължава своята работа. Крайният срок за приключването е до 09.05.2014 г.

About the Author :