От 18 януари може да се плащат данъци за колите в Ямбол

yamОбщина Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че са обработени задълженията за Пътни превозни средства и считано от 18.01.2016 г.  същите могат да бъдат заплатени:

– в брой в Центъра за услуги и информация от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа, без прекъсване;

– с ПОС-терминал без допълнителни такси в Центъра за услуги и информация от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа, без прекъсване;

– по банков път – Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344, Код за вид плащане: 44 23 00, Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол, SWIFT BIC: SOMBBGSF, основание – номер на ППС.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

При наличие на стари задължения, съгл. чл. 169, ал. 3а от ДОПК, в сила от 01.01.2016 г., до заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид ще се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

На адрес www.mdt.yambol.bg, след идентификация с ЕГН и клиентски идентификационен номер, могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения, извършени плащания, преглед на годишните съобщения за задълженията по местни данъци и такси, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци. Клиентски идентификационен номер може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.

 

About the Author :