От 1 юни община Ямбол ще бъде с нова структура и с нова численост

Ямбол, 28.05.2020

От 1 юни община Ямбол ще бъде с нова структура и нова численост. Общинските съветници приеха предложението на кмета Валентин Ревански за промяна в структурата на общинската администрация с цел намаляване на разходите на общинския бюджет. Общата численост на администрацията се съкращава с 30 щатни бройки – от 181 на 151 служители.

В Обща администрация се създава нова дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността”. Дирекция „Правни дейности” и дирекция „Административно обслужване и логистика” се преобразуват в самостоятелни отдели – отдел „Правни дейности” и отдел „Административно обслужване и логистика”. Сектор „Бюджет”, сектор „Човешки ресурси” и отдел „Бюджетно счетоводство” се обединяват в отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство”. В Общата администрация продължава да функционира сектор „Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет”.

В Специализирана администрация се запазват дирекция „Устройство на територията и строителството”, дирекция „Общинска собственост и икономически дейности” и дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред”. Дирекция „Местни приходи” се преименува на „Местни приходи и център за административни услуги (ЦАУ)”. Дирекция „Стратегии и програми”, дирекция „Хуманитарни дейности” и дирекция „Регистрация и гражданско състояние” се трансформират в самостоятелни отдели – отдел „Европейско финансиране и програми”, отдел „Хуманитарни дейности” и отдел „Регистрация и гражданско състояние”.

About the Author :

Leave a reply