От понеделник в Стралджа задържат каруците на нарушители

photo_verybig_693220Кметът на община Стралджа Митко Андонов утвърди със заповед реда и мястото за задържане на превозни средства,  теглени с животинска тяга, както в наредбите се наричат каруците.

Задържането им ще се извършва по реда на чл. 41 от ЗАНН от актосъставителите в присъствието на един свидетел, при установяване нарушение на разпоредбите на чл.2, и чл.13, във връзка с чл.22 а, ал.1 от Наредба 17. Впрегатното животно ще се освобождава след придвижване на каруцата  до мястото на задържането. В присъствието на собственика задържаната каруца ще се предава от актосъставителя за пазене в стопанския двор на ПК “Начало 93″, а приемащия го вписва в Регистър на приетите за съхранение превозни средства, теглени от животинска тяга и отбелязва поредния номер от този регистър върху ППС. Освобождаването на задържаното ППС ще се извършва след като собственикът изпълни задълженията по чл.22 а, ал.1 от Наредба 17. След заплащане на санкцията и таксата за регистрация , представя квитанцията на служителя в община Стралджа, отговорен за регистрацията на ППС, теглено от животинска тяга. Следва издаване на служебна бележка за освобождаването и вписването й в Регистър на издадените бележки. Едва тогава собственикът се явява в мястото за задържане, представя служебната бележка и получава задържаното ППС, теглено от животинска тяга, срещу подпис като това се отразява в Регистъра. След привеждане на ППС, теглено от животинска тяга, в съответствие с техническите изисквания по Наредба 17, собственикът се явява в общината за получаване на регистрационна табела и свидетелство за регистрация.

Заповедта на кмета е доведена до знанието на зам.кметовете на общината, секретаря, юристконсулта, отдел ТСУЕ, кметове на кметства и кметски наместници, РУ”Полиция”, председателя на ППК”Начало 93″. Кметовете и км.наместници със своя заповед са задължени да определят място за задържане на територията на съответното населено място, което да представят в общината за сведение и координиране дейността с РУ”Полиция”.

Заповедта влиза в сила от 31 март т. г. Контролът по изпълнението й кметът на общината Митко Андонов ще осъществява лично.

About the Author :