Отчет за дейността на групата съветници от БСП в Общински съвет – Ямбол за първа година от мандат 2015-2019 г.

DSC01120След приключване на Местни избори, 2015 год., гласувалите за Българската социалистическа партия се представляват от 7 социалисти в ОбС на град Ямбол (с един по-малко от предходния мандат). По волята на гражданите сме втора политическа сила в местния парламент. Квалифицираното мнозинство е на ГЕРБ, като в значителна степен то е формирано и от съветниците на ЗНС, ДПС и РБ. Това, за съжаление, осигурява безпроблемно гласуване на всички предложени от кмета решения, независимо от тяхната целесъобразност и законосъобразност.

Ръководството на групата е в следния състав: Председател – Катя Георгиева, Зам.-председател –  Николай Пенев и Секретар – Капка Йоргова.

Общинските съветници-социалисти са разпределени в следните комисии:

–                     Капка Йоргова – член на ПК „Бюджет и финанси”;

–                     Катя Георгива – член на ПК „Общинско имущество и контрол на дружествата с общинско участие и на сделките с общинска собственост”;

–                     Светослав Стоев – член на ПК „Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология”;

–                     Николай Пенев – член на ПК „Образование, спортни и младежки дейности”;

–                     Антоанета Антонова – член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”;

–                     Румен Банков – член на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията”;

–                     Мариета Сивкова – зам.-председател на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

В ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ групата съветници „Българска социалистическа партия”  няма свой представител.

Малцинството на групата в ОбС отново ù определи опозиционна роля. Независимо от това, съветниците от БСП се стремят да са отговорна и конструктивна опозиция, коректив на управляващото мнозинство. Групата активно участва в провеждането на заседанията на постоянните комисии, членовете ù присъстват на всички заседания на ОбС.

Съветниците на БСП са най-дейни и подготвени в заседанията на ОбС – изразяват аргументирано и категорично позициите или несъгласието си по определени теми, по налагани от Кмета нецелесъобразни и незаконосъобразни решения, предлагат алтернативни решения, съобразени с левите стандарти в местната политика, с които се явихме на изборите за местна власт през 2015 год.

Ето нашите позиции и поведение  по отделните направления в работата на ОбС – град Ямбол през първата година на мандат 2015-2019 год.

 1. I.                  Направление „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”
 1. 1.                  Групата категорично не прие доклада на кмета относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2014 год. Защото:

–                     Липсваха данни за събираемостта на предвидените в бюджет 2014 год. просрочени вземания в размер на 200 000 лв, което е съществено за приходната част на един бюджет;

–                     Липсваше информация за поети ангажименти за натрупани разходи до максимално допустимия от бюджета размер от 25 млн.лв;

–                     Липсваше информация и за максималния размер на поетите ангажиментите за разходи, които не биваше да надвишават 16 млн.лв. Не стана ясно дали кметът си е позволил да подписва договори в нарушение на ограниченията на ОбС. За нас бе притеснително, че в одитен доклад на Сметната палата, която в средата на 2015 год. е заверила отчета на бюджета за 2014 год., се констатира, че по 15 договора с фиксиран срок на изпълнение, стойността не е точно определена, но са посочени лимитирани стойности или единични цени. Осчетоводени са били общо 345 712 лв по две сметки. Това за съветниците-социалисти означава, че текущите месечни отчети, които Кметът е представял пред ОбС за 2014 г. не са достоверни.

 1. 2.                  Групата гласува против приемане на промяна на бюджета на община Ямбол за 2015 год. по следната причина:

–                     Предложи ни се да увеличим максималния размер на разходите за 2015 год. с 10 млн.лв. Чл.128 от ЗПФ (Закон за публичните финанси) повелява, че не следва да се поема ангажимент за разходи, които не са предвидени в бюджета. Кметът Славов ни информира, че причината за предлаганото завишение е вече подписан договор с фирма за ремонт на уличната мрежа и тротоарни настилки. Според нашите разбирания за законосъобразност, г-н Славов не е следвало да подписва такъв договор, след като в решение на ОбС е наложено ограничение до 20 млн. лв. Би следвало той да поиска завишение  на размера и след това да подписва  подобен договор. Считаме, че с това си действие г-н Славов е нарушил Закона за публичните финанси, а ние  не можехме да участваме в узаконяване на произвол, който кметът на своя глава е извършил.

 1. 3.                  Групата гласува отрицателно за  предложението за приемане бюджет на община Ямбол за 2016г. със следните мотиви:

–                      В представения вид, бюджетът очерта отсъствие на отговорност и посока за следващите години;

–                      От БСП не приемаме отделянето на средства за основен ремонт на приют за кучета и в същото време никъде в бюджета и в идеите на кмета да не се говори за едно основно училище в града ни, което  е единственото с неподменена дървена дограма (става въпрос за ОУ „Христо Смирненски”);

–                     Не приемаме отделянето на 250 000 лв за изграждане на покрив на Музея на бойната слава, а да отсъства каквато и да е общинска политика за подпомагане на младите семейства, за децата им в ясли и детски градини;

–                      Не приемаме отделянето на средства само за благоустрояване на паркинги (които не са маловажни), но не и средства за започване на реконструкция на такова културно пространство, каквото е Младежкия дом;

–                      Не приемаме обидно и цинично ниския целеви разход за помощи по решение на ОбС в размер на 2 308 лв;

–                      Не приемаме пренебрегването на възрастните хора в  ж.к. „Георги Бенковски“ и  ж.к.  „Златен рог“, защото отново не са предвидени средства за създаване на квартални клубове на тяхна територия;

–                     Не приемаме отсъствието на болезнени теми в бюджета, защото за нас хората са по-важни от всяко друго благоустрояване. За съветниците от БСП, бюджет 2016 год. е слаб – представлява механична компилация от текущи задачи, направена от чиновници. Липсват ясни цели за решаване на приоритетни за Ямбол проблеми.

 1. 4.                  Групата гласува и против двете актуализации на бюджета на община Ямбол за 2016г. Защото:

–                     Стана ясно, че администрацията не умее да планира. Не сме съгласни с ежемесечното прекрояване на бюджета. Не приемаме постоянно да се реагира на неща, които е трябвало да се планират предварително (т.е. някой да си свърши работата). Това води до неефикасно разходване на средства и е в ущърб на публичния финансов ресурс. В Ямбол има проблем с технологията, по която се планират и правят ремонтите на отделни обекти в града. Администрацията не проверява общинската собственост, преди да се планира бюджетът;

–                     Съмнително е за нас преминаването на определени видове строителни обекти от списъка на капиталовите разходи (капиталовата програма на общината) към капиталовите програми на второстепенни разпоредители –  напр. Музея на бойната слава и  ОДЗ „Пролет“. Това ни прилича на разделяне на обществените поръчки и ограничаване на възможността за конкуренция на ямболските фирми, които са в строителния бранш. Прехвърлени по второстепенни  разпоредители , обектите отиват в по-долния праг на публична покана – директно възлагане, при което може да се посочват конкретно изпълнителите;

–                     За БСП са неприемливи манипулациите, с които ни се поднасят обстоятелствата за града. Конкретен пример в тази посока са средствата, с които Кметът  защити  допълнително 40 хил. лв. в капиталовите разходи за спортен комплекс зала „Диана“ (с обяснението, че не бил заложен ДДС). Това не е вярно – на 14.04.2016 г. е изпратена покана до конкретна фирма за договаряне без обявление на 14.05.2015 год., когато трябва да представи оферта с финансова рамка 200 хил. лв. с ДДС. За нас остава подозрението, че фирмата  е представила по-висока оферта и за да се върже сметката, Кметът решава да  наложи в Общинския съвет (и без това има мнозинство за гласуване) финансовата рамка да е по-голяма, за да няма после проблеми с  Агенцията за държавна финансова инспекция  и Сметната палата. Нямаше причина да се завишава стойността на комплекса – гласували сме за проектиране 200 хил. лв., фирмата е поканена 200 хил. лв. с ДДС;

–                     Предложиха ни се инцидентно средства за ремонт на обект на общинско предприятие „Общински пазари“. Наясно бяхме, че има необходимост. Обаче, не ни обясниха защо ремонтът не се планира изцяло от издръжката на общинското предприятие – взимат се само 20 хил. лв. от него, а останалите пари се пренасочват от други дейности по околната среда – свалихме 106 хил. лв.от издръжка. Логичният въпрос е – как е планиранил екипът на кмета преди това тези 106 хил. лв., че в един момент те вече не са нужни?;

–                     Проектът за т.н. Регионално депо е на обща стойност 28 836 308 лв. До края на 2015 год. са одобрени и верифицирани разходи на общината на стойност 15 307 469 лв. На 21.01.2016 год. е направено искане пред Управляващия орган за окончателно разплащане (т.е.възстановяване на всички дадени от общината пари). От отчета на бюджета към 30.06.2016 год. става ясно, че по този проект няма възстановени средства на общината. Но не става ясно защо повече от половин година Управляващият орган не връща парите – този въпрос ще бъде акцент на следващото заседание на ОбС на Ямбол.

Кметът и неговият екип, съвместно с мнозинството съветници на ГЕРБ негласно  поощряват или премълчават неспазването на правилата при управлението на финансите на града. За БСП това е абсолютно неприемливо.

 • II.              Направление „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
 1. 1.                  Групата гласува против предложението относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г., защото:

–         Кметът, с наличното мнозинство в залата на ОбС, работи в изключителен комфорт и това пречи на старанието му да посочва приоритети и фокус в дългосрочната политика за общинската собственост. Програмата бе ясно разписана, но за нас приоритетът в нея  не стана ясен. Всяка година програмата е една и съща. Само се сменят обектите в табличките, изводите са едни и същи, действията  – едни и същи, очакванията са някакви. Да не говорим за безотговорното отношение на общинската администрация при изпълняване на функцията за управление на общинската собственост – в комисията по общинска собственост, точно ние, от БСП, открихме фрапиращи грешки при класификация на имотите общинска собственост. В програмата Кметът набляга на публично-частното партньорство. Само че по никакъв начин не набелязва конкретни действия  как точно то ще се случи –  общи приказки. Имоти, които досега сме отдавали под наем,  влизат в таблицата за продажби и за публично-частни партньорства, защото нямало интерес и разходите били големи. Ние от БСП считаме, че това не е решение на въпроса. Напротив –   смятаме, че общинската администрация трябва да прави среща с ползвателите на общински обекти, за да получава обратна информация какво не е  наред в управлението на общинската собственост и съответно да се търсят нови методи и идеи за нейното управление от заинтересованите страни. Кметът категорично ни налага посоката –  има имот, има проблем; няма имот –  няма проблем. В сайта на общината информацията за имотите общинска собственост, концесиите и пр. никога не е била, не е, и не вярваме, че ще бъде актуална. 

 1. Гласувахме против Предложението относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост – „Комплекс за отдих и спорт“, ж.к. „Хале“.Защото:

–                      Изминаха точно две години от предходното също предложение на кмета. И за тези две години, общинска администрация не положи никакви усилия да представи мотивация с приложена документация, отговаряща на въпроса: Как и защо се загуби предназначението на имота като публична общинска собственост?  За пореден път бе използван „ориенталският аршин“  да се представи  желаното за реалност, без да се аргументира. Кметът говори за значителен финансов ресурс, с който общината не разполага, но се пропусна обяснението какъв е той и за какво. От БСП винаги повтаряме, че кметът не е фигурата, която казва с какво разполага общината, това го решава ОбС.  Циничната истина е, че управленският екип въобще е нямал намерение да си губи времето с терен за отдих и спорт. Разговорът по тази тема още в началото, в предходния мандат  започна фалшиво и за съжаление, не успяхме да го променим. Не се предостави информация, направила ли е общината опит за финансиране от Национални и Европейски програми, за да се превърне имотът в градски комплекс –  било за спорт, било за отдих или за парк. Самият урегулиран поземлен имот е за отдих, спорт и озеленяване. Има възможности по Националната  стратегия  за физическото възпитание  и спорта 2014-2020 г., но нищо, абсолютно нищо не е направено. Истината е, че въпросният имот бе оставен на произвола на съдбата през последните години и чак след подаден сигнал в прокуратурата  за безстопанственост се показа някаква грижа към него. Това предложение определихме като разпродажба на интересите на ямболските граждани, на младите хора и на подрастващото население. Реалност е поредният успешен опит на ГЕРБ за декапитализация на общината. Това беше може би последното в града място –  публична собственост, което можеше да се използва за публични функции. Над 150 млн. са реализирани по проекти в Ямбол, но за този имот проект не се направи. И той вече се продава.

В управленисто на собствеността на града проблемите са редица. Администрацията е слаба, често поднася пред ОбС некоректна информация. Прави впечатление, че оценките на имотите се изготвят от едни и същи оценители, които не посещават ресорната постоянна комисия, за да ги защитят и аргументират. Управителите на ТД със 100 % общинско участие също не защитават отчетите си за дейността и годишните си финансови отчети. Постоянно се правят опити за разпродаване на общинска собственост. За гражданите трябва да е ясно, че това генерира временни средства, които се разходват моментално – в един момент общината ще остане и без пари, и без собственост. Асфалтират се показно и ефектно улици в града, но не си задаваме много важния въпрос – подменят ли се подземните комуникации? Жилищната политика (особено за младите семейства) не е приоритет за кмета Славов. Към днешна дата все още не е оценена степента на изпълнение на Стратегията за общинска собственост и програмите към нея, а срокът отдавна е изтекъл. Всъщност, при това управление, подобна оценка никога не е правена.

 1. III.          Направление „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”
 1. 1.                  Групата на БСП гласува против Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол, защото:

–                     Промяната в транспортната схема не бе аргументирана. Направи се предложение за промяна на маршрута на линия № 5, което изключително притеснява жителите на ж.к. „Георги Бенковски” (даже имаме връчена, събрана от тях подписка);

–                     Трябваше да упълномощим Кмета да проведе обществена поръчка за определени маршрути на линии, които се дублират с други или въобще не бива да се изпълняват, поради липса на пътникопоток, което е залагане на бъдещи мини;

–                     Предложи ни се автобусите да се движат на интервали от 30 мин. За областен град това предложение е унизително. Частните маршрутки  между  Ямбол и Сливен се движат през 30 мин. Кметът игнорира факта , че вътрешният транспорт има и социална функция;

–                     Въобще не се поставя на дневен ред проблемът  с местоположението на спирките. Има такива, за придвижването до които са необходими повече от 10 минути от жилищни блокове, например в ж.к. „Златен рог“, което е неприемливо за една оптимална публична услуга;

–                     Стана ясно, че параметрите на обществената поръчка се залагат така, че последната да бъде спечелена от точно определена фирма, а друга, която се състои от 31 еднолични ямболски търговци –  да загуби. За нас, социалистите, това е неприемливо и скандално.

 1. 2. Гласувахме против Предложение относно разработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол  и разширение на  квартал „Каргон” с ПУП –ПР3 за урбанизирани и  земеделски територии в строителните граници“ със следния мотив: 

–                     С такова наше решение започва един много важен, сложен и продължителен процес за една голяма част от територията на Ямбол. Кв. ‚Каргон“ от  години има необходимост от такъв подробен устройствен план. С разработването му, с всичките схеми  към него, с озеленяване, с транспорт ще се решат градоустройствените статути на редица имоти (както на общината, така и на частни лица). За БСП е много е важно този процес да започне със законосъобразно решение. А такова не ни се предложи, съгласно изискванията на ЗУТ. В предложеното ни решение единствено бе вкаран вида на подробния устройствен план, а не бе записан обхватът на проекта –  кои кадастрални райони с кои номера са обхванати, както и поземлените имоти на земеделските земи, които се вкарват в урбанизираната територия. Това категорично създава порочност на решението –  появяват  се предварително  възможности планът да бъде обжалван и да се стопира неговото изпълнение. За съжаление, досега Областният управител на Ямбол  не е върнал нито едно такова незаконосъобразно решение на ОбС.

IV. Направление „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ” 

            1. Подкрепихме Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол за периода 2016 – 2020 г., но: 

–                      В стратегията от 47 страници имаше пропуски и недоразвити цели относно алтернативните работни места за хората с увреждания, както и специални грижи и обхват на лицата с психични заболявания. Никъде не бе констатиран и обозначен проблемът с работните места с работно време от 8:00 до 17:00 часа за майки с деца до 7 годишна възраст (за БСП това е социална грижа и важен приоритет);

–                     Стратегията бе подготвена на принципа „копи-пейст”, абсолютно безотговорно. Не бе прочетена в пълната ù цялост от другите групи общински съветници. Бе подигравка с нашите съграждани наличието на записа „стратегия на област Враца”, вместо на община Ямбол. Бе скандално, че в този тъй важен стратегически документ се говореше за населените места в общината, при положение, че община Ямбол има само едно населено място – град Ямбол. Разбира се, ние от БСП, наложихме промяна  и изменения в този нелепо преписан документ. Но възмущението от липсата на професионализъм и експертност остава. 

V.РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ГЕРБ не са привърженици на диалога, дори и на този с аргументи. Налице е политическо високомерие, неспособно да признае своите грешки.

В работата на съвета властва дух на грубо налагане на мнозинството. ГЕРБ гласуват като добре смазана машина.Общинският съвет работи без планиране на заседанията си – той не е определил приоритетите си и не е инициирал нито един въпрос, касаещ стратегическото развитие на града. Няма реални дебати – нито политически, нито експертни, нито човешки.

ГЕРБ се държат нагло – това се доказа и с предложението на Председателя на ОбС за числеността, състава и ръководството на постоянните комисии в ОбС. Разпределението в този мандат беше извършено без диалог от страна на ГЕРБ  с други представени в Общински съвет партии и коалиции, и преди всичко с ръководството на нашата група. ГЕРБ оглавиха всички постоянни комисии,  с мнозинство във всяка една от тях, което на практика изключи възможността в хода на предварителните обсъждания по конкретни теми, да се пропусне наше предложение до заседание на Общинския съвет. ПП „ГЕРБ” със самочувствието и цинизма на почти пълното си мнозинство, направи категоричен опит да неглижира присъствието на БСП в ОбС. Това е грандоманско и нецивилизовано –  те не умеят да разграничат предизборната борба от следизборната работа в полза на гражданите на Ямбол. Това, обаче, е и загуба на личностен потенциал  – общинските съветници са хаотично разпръснати по постоянните комисии, без реалистична преценка на тяхната експертиза.

ГЕРБ предложи създаване на временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за работа на ОбС. Член на тази комисия беше Катя Георгиева ( но благодарение на земеделеца Тодор Тодоров, който си направи самоотвод в полза на представителя на БСП). При приемането на този правилник, БСП направи редица градивни предложения, които се приеха от Комисията, а след това и от ОбС. Но за глава „ПИТАНИЯ”, мнозинството се заинати. А това е проблем. Питанията на съветниците не се огласяват публично на заседания на ОбС и кметът не спазва ангажимента си за отговор в посочения срок или въобще не отговаря.  Безцеремонността на ГЕРБ пролича и когато председателят на тяхната група в последния момент внесе текст, че „ лица със записващи устройства и камери, могат да присъстват в залата до приемането на дневния ред”.  Общо казано  –  направиха капсулирана работата на ОбС. Отстраниха  медиите, за да си създадат комфорт и спокойствие. Ние от БСП си задаваме въпроса,  дали когато ГЕРБ ходиха на предизборните си срещи с граждани, споделиха намеренията си за работа при закрити врати, за претупване на точки и за липса на реалистична информация за управлението на града. Ще ги попитаме на висок глас.

Когато ние, на заседание на ПК, направим предложение, ГЕРБ го потулват и изобщо не го зачитат, а когато го направим в зала – на заседание, ни се казва да го направим на ПК. Пълен нонсенс.

 

Възмутително е, че липсва задължителният шестмесечен отчет за работата на Общинския съвет, който трябва да направи председателят Ибришимов.

 

В работата на ОбС липсва откровен и истински анализ за реалното състояние на града. Проблемите се замитат, а истината се крие зад напудрени празни приказки. Жалкото е, че напоследък те са удавени в лоши управленски резултати, а именно:

–                     7,6 млн.лв ще трябва да даде община Ямбол, т.е. ние, за „безвъзмездното” изграждане на Пречиствателната станция и довършване на канализацията в града – нещо, което трябваше да завърши през 2014 год. Наложи се проектът да се префазира. А можеше да ползваме парите за нещо друго важно в града;

–                     Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за 2016 г. в общ размер до 27,212 млн. лв. по бюджетите на български общини за реализиране на значими за населените места инфраструктурни проекти. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г. Община Ямбол не фигурира сред тези общини. Ние от БСП ще задаваме въпроса защо? Значими за Ямбол са новата болница, Младежкит дом и пр.

–                                       Проектите, по които общината работи не са израз на решение на поставен приоритет или проблем, а са смоцелни: щом има програма – кандидатстваме. Усвояват се едни пари, като ефектът за гражданите не е толкова ясен (да не повдигаме отново темата, че няма европроект, по който не сме санкционирани).

Искаме на всички граждани да е ясно, че общинските съветници от БСП не са против проекти и инициативи, полезни и стойностни за града. Ние подкрепяме проектите за тях, независимо, че са разработени при непрозрачност и ни се предлагат в последния момент. Нашите претенции са за начина, по който се случват нещата и финансовите параметри на проектите. Групата е гласувала „За” следните предложения:

 1. Учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж на „Православен храм „Успение на Света Богородица” в кв. „Аврен”;
 2. Даряване на общински имот „Православен параклис в гробищен парк” на Българската православна църква – Архиерейски наместничество в Ямбол;
 3. Одобряване на проект за кандидатстване за финансово подпомагане реконструкцията и модернизацията на реконтрукцията и модернизацията на футболния терен на Градски стадион – Ямбол (от Министерството на младежта и спорта). За резултата ни е срам да говорим;
 4. Обявяване на общински недвижим имот „БЕЗИСТЕН” за публична общинска собственост ;
 5. Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма Околна среда 2014-2010, процедура: Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура – „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”;
 6. Проектно предложение по Програма за Трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединяване България – Турция 2014-2020 г.;
 7. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”;
 8. Окончателният проект на Общ устройствен план на община Ямбол и редица социални и образователни проекти.

VI. ПИТАНИЯ

Чрез питанията БСП прави опити за осъществяване на контрол върху дейността на администрацията. За първата година на мандат 2015-2019 год., групата на БСП е внесла три питания към кмета:

 

–         Питане 1 е  свързано с изданието „История на Ямбол”, раздадено на всички ямболски ученици в първия учебен ден на учебната 2015-2016 год. Три месеца изчаквахме отговора на питането. От него става ясно, че отпечатването на книгата е финансирано изцяло чрез дарения от две познати нам дружества – „Панда И.П” ЕООД и „Водстрой 98″ АД – фирми, които са спечелили големи поръчки от Община Ямбол, т.е. на които ямболци плащат. Нито една от двете фирми не е ямболска. Явно дарението е с мотото „благодарим Ви“.

–                     Питане 2 е свързано с писмо на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора с констатирани редица неизпълнения на задължения по чл.27, ал.1 и 4 на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Четири месеца очакваме отговор – такъв няма;

–                     Питане 3 е свързано с проведения икономически форум в град Ямбол на 21 и 22 Юни, 2016 год. Вече повечв от месец чакаме отговор – може би няма и да го получим.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply